Bài 38.9 Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.9 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B mạch hở, trong phân tử A có 1 liên kết đôi, trong phân tử B có 1 liên kết ba.

Quảng cáo

Đề bài

Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B mạch hở, trong phân tử A có 1 liên kết đôi, trong phân tử B có 1 liên kết ba.

Cho 0,672 lít hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy lượng brom tham gia phản ứng là 6,4 gam. Nếu đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp X sẽ thu được 30,8 gam khí CO2. Xác định công thức phân tử và thành phần phần trăm thể tích của A, B trong hỗn hợp X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt công thức tổng quát của A và B lần lượt là: CaH2a, CnH2n-2. Viết và tính toán theo PTHH

Lời giải chi tiết

Gọi công thức của A là CaH2a của B là CnH2n-2 với a, n > 2, số mol tương ứng cũng là x, y. 

Phương trình hóa học: \({C_a}{H_{2a}} + B{r_2} \to {C_a}{H_{2a - 2}}B{r_2}\)

\({C_n}{H_{2n - 2}} + 2B{r_2} \to {C_n}{H_{2n - 2}}B{r_4}\)

\(\left\{ \matrix{x + y = \dfrac{{0,672}}{{22,4}} = 0,03 \hfill \cr {n_{{Br_2}}} = x + 2y = 0,04 \hfill \cr} \right. \to \left\{ \matrix{x = 0,02 \hfill \cr y = 0,01 \hfill \cr} \right.\)

Phương trình hóa học của phản ứng cháy:

\({C_a}{H_{2a}} + \dfrac{{3a}}{{2}}{O_2} \to aC{O_2} + a{H_2}O\)

\({C_n}{H_{2n - 2}} + \dfrac{{3n-1}}{{2}}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 1){H_2}O\)

\(0,2a + 0,1n = \dfrac{{30,8}}{{44}} = 0,7\)

\(2a + m = 7 \to \left\{ \matrix{a = 2 \hfill \cr n = 3 \hfill \cr} \right.\)

Công thức của A là \({C_2}{H_4}\) của B là \({C_3}{H_4}\)

\(\% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{0,2}}{{0,3}} \times 100\%  = 66,67\% ;\% {V_{{C_3}{H_4}}} = \dfrac{{0,1}}{{0,3}} \times 100\%  = 33,33\% \)

Loigiaihay.com

 • Bài 38.8 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.8 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Có các hiđrocacbon sau : CH2=CH2 ; CH=CH ; CH2=CH-CH=CH2 : CH3-CH=CH2.

 • Bài 38.7 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.7 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Để thu axetilen tinh khiết từ hỗn hợp C2H2 có lẫn CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp

 • Bài 38.6 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.6 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc)

 • Bài 38.5 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.5 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H2O.

 • Bài 38.4 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.4 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol CO2 và H2O là 1 : 2 : 1.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài