Bài 35.5 Trang 45 SBT Hóa học 9

Giải bài 35.5 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử. Khi đốt cháy 2,9 gam A thu được 8,8 gam khí CO2 và 4,5 gam H2O. Ở điều kiện tiêu chuẩn 2,24 lít khí B có khối lượng 5,8 gam.

Hãy xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức cấu tạo của mỗi chất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định thành phần nguyên tố trong A và B. Lập công thức phân tử của A và B dựa vào tỉ lệ mol nguyên tử và khối lượng mol M.

Lời giải chi tiết

Ta có \({M_B} = \dfrac{{5,8}}{{2,24}} \times 22,4 = 58(gam/mol)\)

- Vì A, B có cùng công thức phân tử nên: \({M_B} = {M_A} = 58(gam/mol)\)

- Trong 8,8 gam \(C{O_2}\) có \(\dfrac{{8,8}}{{44}} \times 12 = 2,4(gam)\) cacbon.

Trong 4,5 gam \({H_2}O\) có \(\dfrac{{4,5}}{{18}} \times 2 \times 2 = 0,5(gam)\) hidro

Ta có \({m_C} + {m_H} = 2,4 + 0,5 = 2,9(gam)\)

\( \Rightarrow {m_A} = {m_C} + {m_H}\). Vậy A và B là hai hidrocacbon có \({M_A} = 58(gam/mol)\)

Vậy công thức phân tử của A,B là \({C_4}{H_{10}}\) (xem cách giải bài số 34.5)

Công thức cấu tạo của hai chất A và B là

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3}\)

\(\eqalign{& C{H_3} - CH - C{H_3} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 35.6 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Bài 35.6 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.6 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Khi xác định công thức phân tử của chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiệm, người ta thu được kết quả sau :

 • Bài 35.7 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Bài 35.7 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.7 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử

 • Bài 35.4 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Bài 35.4 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.4 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hãy chọn những phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

 • Bài 35.3 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Bài 35.3 Trang 44 SBT Hóa học 9

  Giải bài 35.3 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br

Gửi bài tập - Có ngay lời giải