Bài 35.5 Trang 45 SBT Hóa học 9

Giải bài 35.5 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử.

Đề bài

Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử. Khi đốt cháy 2,9 gam A thu được 8,8 gam khí CO2 và 4,5 gam H2O. Ở điều kiện tiêu chuẩn 2,24 lít khí B có khối lượng 5,8 gam.

Hãy xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức cấu tạo của mỗi chất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định thành phần nguyên tố trong A và B. Lập công thức phân tử của A và B dựa vào tỉ lệ mol nguyên tử và khối lượng mol M.

Lời giải chi tiết

Ta có \({M_B} = \dfrac{{5,8}}{{2,24}} \times 22,4 = 58(gam/mol)\)

- Vì A, B có cùng công thức phân tử nên: \({M_B} = {M_A} = 58(gam/mol)\)

- Trong 8,8 gam \(C{O_2}\) có \(\dfrac{{8,8}}{{44}} \times 12 = 2,4(gam)\) cacbon.

Trong 4,5 gam \({H_2}O\) có \(\dfrac{{4,5}}{{18}} \times 2 \times 2 = 0,5(gam)\) hidro

Ta có \({m_C} + {m_H} = 2,4 + 0,5 = 2,9(gam)\)

\( \Rightarrow {m_A} = {m_C} + {m_H}\). Vậy A và B là hai hidrocacbon có \({M_A} = 58(gam/mol)\)

Vậy công thức phân tử của A,B là \({C_4}{H_{10}}\) (xem cách giải bài số 34.5)

Công thức cấu tạo của hai chất A và B là

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3}\)

\(\eqalign{& C{H_3} - CH - C{H_3} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3} \cr} \)

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải