Bài 3.2 Trang 5 SBT Hóa học 9

Giải bài 3.2 Trang 5 sách bài tập Hóa học 9.Có các dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) ; các chất rắn Fe(OH)3, Cu và các chất khí CO2, NO.

Quảng cáo

Đề bài

Có các dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) ; các chất rắn Fe(OH)3, Cu và các chất khí CO2, NO.

Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một ? Viết các phương trình hoá học.

(Biết H2SO4 loãng không tác dụng với Cu).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết tính chất hóa học của axit. Tại đây

Lời giải chi tiết

Những cặp chất tác dụng với nhau là :

- Fe(OH)3 và HCl.            - KOH và HCl.

- Fe(OH)3 và H2SO4        - KOH và H2SO4.

- KOH và CO2.

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& Fe{\left( {OH} \right)_3} + 3HCl \to FeC{l_3} + 3{H_2}O \cr 
& 2Fe{\left( {OH} \right)_3} + 3{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + 6{H_2}O \cr 
& 2KOH + C{O_2} \to {K_2}C{O_3} + {H_2}O \cr 
& KOH + HCl \to KCl + {H_2}O \cr 
& 2KOH + {H_2}S{O_4} \to {K_2}S{O_4} + 2{H_2}O \cr} \)

Loigiaihay.com

  • Bài 3.3 Trang 6 SBT Hóa học 9

    Giải bài 3.3 Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Có những oxit sau : Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2.

  • Bài 3.4 Trang 6 SBT Hóa học 9

    Giải bài 3.4 Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Có hỗn hợp gồm bột kim loại đồng và sắt. Hãy chọn phương pháp hoá học để tách riêng bột đồng ra khỏi hỗn hợp. Viết các phương trình hoá học.

  • Bài 3.5 Trang 6 SBT Hóa học 9

    Giải bài 3.5 Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Hãy tìm công thức hoá học của những axit có thành phần khối lượng như sau :

  • Bài 3.6* Trang 6 SBT Hóa học 9

    Giải bài 3.6* Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng có 2 cốc, mỗi cốc đựng một dung dịch có hoà tan 0,2 mol HNO3.

  • Bài 3.1 Trang 5 SBT Hóa học 9

    Giải bài 3.1 Trang 5 sách bài tập Hóa học 9.Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây ?

Quảng cáo

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

close