Bài 29 một số thiên tai thường gặp trang 74, 75, 76 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

1. Nối mỗi hình ở cột A với các cụm từ ở cột B, C, D cho phù hợp. 2. Nối (theo mẫu): 3. Viết thông tin về thiên tai em đã tìm hiểu được vào chỗ (…) trong sơ đồ dưới đây. 4. Đọc nội dung trang 110 SGK về thiên tai đã xảy ra ở nước ta và hoàn thành nội dung sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Nối mỗi hình ở cột A với các cụm từ ở cột B, C, D cho phù hợp.

2. Nối (theo mẫu):

3. Viết thông tin về thiên tai em đã tìm hiểu được vào chỗ (…) trong sơ đồ dưới đây.

4. Đọc nội dung trang 110 SGK về thiên tai đã xảy ra ở nước ta và hoàn thành nội dung sau:

Câu 1

Nối mỗi hình ở cột A với các cụm từ ở cột B, C, D cho phù hợp.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về một số thiên tai thường gặp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Nối các hành động tương ứng với giảm nhẹ thiên tai hoặc làm tăng thiên tai.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết thông tin về thiên tai em đã tìm hiểu được vào chỗ (…) trong sơ đồ dưới đây.

Phương pháp giải:

Chọn 1 thiên tai gần nhất đã xảy ra ở địa phương em mà em đã tìm hiểu được để hoàn thành sơ đồ.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đọc nội dung trang 110 SGK về thiên tai đã xảy ra ở nước ta và hoàn thành nội dung sau:

Phương pháp giải:

Đọc nội dung trang 110 SGK:

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close