Giải bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 31, 32

Giải bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 31,32. Khi lai hai dòng cây thuần chủng đểu có hoa màu trắng với nhau, ở đời sau đã thu được 100% cây có hoa màu đỏ. Từ kết quả này cồ thể rút ra kết luận là:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

Khi lai hai dòng cây thuần chủng đểu có hoa màu trắng với nhau, ở đời sau đã thu được 100% cây có hoa màu đỏ. Từ kết quả này cồ thể rút ra kết luận là

A. hoa đỏ xuất hiện do tương tác cộng gộp.

B. các gen quy định hoa trắng ở cả 2 dòng là không alen và có tác động bổ sung với nhau.

C. các gen quy định hoa trắng ở cả 2 dòng là alen.

D. chưa thể rút ra kết luận gì.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tương tác gen

Lời giải chi tiết:

Tính trạng màu hoa do hai gen không alen quy định, di truyền theo quy luật bổ trợ

Chọn B

Câu 27

Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp được sắc tố mêlanin nên lông màu trắng, con ngươi của mắt có màu đỏ do nhìn thấu cả mạch máu trong đáy mắt. Đây là hiện tượng di truyền theo quy luật

A. tương tác bổ sung.

B. tương tác cộng gộp.

C. tác động đa hiệu của gen.

D. liên kết gen hoàn toàn.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tác động của gen đa hiệu

Lời giải chi tiết:

Gen quy định tính trạng bạch tạng làm cho lông có màu trắng đồng thời quy định tính trạng màu mắt màu đỏ. Đây là hiện tượng di truyền theo quy luật đa hiệu của gen.

Chọn C

Câu 28

Một loài thực vật, nếu có cả hai gen A và B trong cùng kiểu gen cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác sẽ cho hoa màu trắng. Cho lai phân tích cá thể dị hợp 2 cặp gen, kết quả phân tính ở F2 sẽ là

A. 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng.

B. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng,

C. 1 hoa đỏ : 1 họa trắng.

D. 100% hoa đỏ

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tương tác gen

Lời giải chi tiết:

Hai gen A, B di truyền theo quy luật tương tác bổ trợ:

Lai phân tích: AaBb x aabb

F2 có TLKG: 1 AaBb : 1 Aabb :1 aaBb :1 aabb 

TLKH: 1 đỏ : 3 trắng

Chọn A

Câu 29

Lai phân tích F1 dị hợp về 2 cặp gen cùng quy định 1 tính trạng được tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 : 1, kết quả này phù hợp với kiểu tương tác bổ sung

A. 9 : 3 : 3 : 1.                                             B. 9 : 6 : 1. 

C. 13 : 3                                                       D. 9 : 7. 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tương tác gen

Lời giải chi tiết:

Tương tác bổ trợ là kiểu tương tác của hai hay nhiều gen không alen cùng qui định một tính trạng, trong đó sự xuất hiện của 2 alen trội làm xuất hiện kiểu hình mới.

Chọn B

Câu 30

Các kiểu gen nào trong số các kiểu gen dưới đây có thể giúp cơ thể mở rộng phạm vi biểu hiện kiểu hình ? 

A. Kiểu gen đồng hợp trội,                    

B. Kiểu gen đồng hợp lặn.

C. Kiểu gen dị hợp                    

D. Không có kiểu gen nào.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tương tác gen

Lời giải chi tiết:

Kiểu gen dị hợp khi giảm phân cho nhiều loại giao tử nhất

Chọn C

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
close