Giải bài 36,37,38,39,40 SBT Sinh học 12 trang 33

Giải bài 36,37,38,39,40 SBT Sinh học 12 trang 33: Phát biểu nào sau đây không đúng với tần số hoán vị gen?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 36

Phát biểu nào sau đây không đúng với tần số hoán vị gen?

A. Không lớn hơn 50%.

B. Càng gần tâm động, tần số hoán vị càng lớn.

C. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen trên NST.

D. Tỉ lệ nghịch với các lực liên kết giữa các gen trên NST.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hoán vị gen

Lời giải chi tiết:

Tần số hoán vị gen giữa 2 lôcut gen nào đó luôn ⩽50%

Các gen nằm càng xa nhau thì lực liên kết càng yếu, càng dễ xảy ra hoán vị gen.

A,C,D đúng

Chọn B

Câu 37

Đặc điểm nào dưới đây là đúng khi nói về hoán vị gen?

A. Làm tăng các biến dị tổ hợp.

B. Duy trì các nhóm gen quý.

C. Tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen.

D. Tỉ lệ các gen xảy ra hoán vị là rất lớn.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hoán vị gen

Lời giải chi tiết:

Tăng xuất hiện các biến dị tổ hợp làm cho SV đa dạng, phong phú, làm nguyên liệu thứ cấp cho chọn giống và tiến hoá. Vì vậy các gen liên kết đồng hợp hay chỉ có 1 cặp dị hợp thì sự hoán vị gen sẽ không có hiệu quả.

Chọn A

Câu 38

Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, với mỗi gen quy định một tính trạng, quan hệ giữa các tính trạng là trội hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình trong phép lai (ABD/abd) X (ABD/abd) sẽ có kết quả giống như kết quả của

A. tương tác gen.

B. gen đa hiệu

C. lai hai tính trạng.

D. lai một tính trạng.

Phương pháp giải:

Viết sơ đồ lai, xác định tỷ lệ đời con

Lời giải chi tiết:

Viết sơ đồ lai: (ABD/abd) X (ABD/abd) => 3 ABD/---: 1 abd/abd

=> Kết quả giống như kết quả của lai một tính trạng.

Chọn D

Câu 39

Phương pháp lai nào giúp xác định một gen nằm trên NST thường hay NST giới tính?

A. Phân tích kết quả lai nhờ thống kê xác suất.

B. Hoán đổi vị trí của các cá thể bô mẹ trong các thí nghiệm lai.

C. Lai phân tích.

D. Lai trở lại đời con với các cá thể thế hệ bố mẹ.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Di truyền liên kết với giới tính

Lời giải chi tiết:

Với các gen trên NST giới tính: Kết quả lai thuận nghịch là khác nhau, có lúc tỉ lệ đều ở 2 giới, có lúc khác nhau ở 2 giới.

Chọn B

Câu 40

Căn cứ vào tần số hoán vị gen, người ta có thể xác định được điều nào sau đây?

A. Vị trí và khoảng cách tương đối giữa các gen trên cùng một lôcut.

B. Vị trí và khoảng cách tương đối giữa các gen trên cùng một NST.

C. Vị trí và khoảng cách tuyệt đối giữa các gen trên cùng một NST.

D. Vị trí tương đối và kích thước của các gen trên cùng một NST.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hoán vị gen

Lời giải chi tiết:

Tần số hoán vị gen bằng khoảng cách tương đối giữa hai gen trên cùng một NST.

Chọn B

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close