Bài 25.12, 25.13 trang 69 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.12, 25.13 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đồng thời phát ra hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

25.12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đồng thời phát ra hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng \(720nm,\) bức xạ màu lục có bước sóng \(\lambda \) (có giá trị nằm trong khoảng từ \(500nm\) đến \(575nm).\) Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có \(8\) vân sáng màu lục. Giá trị của \(\lambda \) là

A. \(500nm.\)                        B. \(520nm.\)

C. \(540nm.\)                        D. \(560nm.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng điều kiện vân trùng \({x_1} = {x_2}\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện vân trùng

\(\begin{array}{l}{x_d} = {x_l} \Leftrightarrow {k_d}\dfrac{{{\lambda _d}D}}{a} = {k_l}\dfrac{{{\lambda _l}D}}{a}\\ \Leftrightarrow {k_d}{\lambda _d} = {k_l}{\lambda _l}\end{array}\)

Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có \(8\) vân sáng màu lục \( \Rightarrow {k_l} = 9 \\\Rightarrow {\lambda _l} = \dfrac{{{k_d}{\lambda _d}}}{{{k_l}}} = \dfrac{{{k_d}.720}}{9} = 80{k_d}\)

Ta có bước sóng ánh sáng lục: \(500nm - 575nm\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow 500 \le {\lambda _l} \le 575\\ \Leftrightarrow 500 \le 80{k_d} \le 575\\ \Leftrightarrow 6,25 \le {k_d} \le 7,1 \Rightarrow {k_d} = 7\\ \Rightarrow {\lambda _l} = 80.7 = 560nm\end{array}\)

Chọn D

25.13

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ \(380nm\) đến \(760nm.\) Khoảng cách giữa hai khe là \(0,8mm.\) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là \(2m\). Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm \(3mm,\) có vân sáng của hai bức xạ với bước sóng

A. \(0,48\mu m\) và \(0,56\mu m.\)

B. \(0,40\mu m\) và \(0,60\mu m.\)

C. \(0,45\mu m\) và \(0,60\mu m.\)

D. \(0,40\mu m\) và \(0,64\mu m.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức vị trí vân sáng: \(x = ki = k\dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Lời giải chi tiết:

Vị trí vân sáng: \(x = ki = k\dfrac{{\lambda D}}{a} \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{xa}}{{kD}}\)

Ta có bước sóng ánh sáng trong vùng nhìn thấy: \(0,38\mu m - 0,76\mu m\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow 0,38 \le \lambda  \le 0,76\\ \Leftrightarrow 0,38 \le \dfrac{{xa}}{{kD}} \le 0,76\\ \Leftrightarrow 0,38 \le \dfrac{{3.0,8}}{{k.2}} \le 0,76\\ \Leftrightarrow 1,5 \le k \le 3,1 \Rightarrow k = 2;3\end{array}\)

+ \(k = 2 \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{3.0,8}}{{2.2}} = 0,6\mu m\)

+ \(k = 3 \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{3.0,8}}{{2.3}} = 0,4\mu m\)

Chọn B

Loigiaihay.com

 • Bài 25.14, 25.15 trang 69 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.14, 25.15 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m.

 • Bài 25.16 trang 69 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.16 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm với hai khe Y-âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm, màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng D = 0,9 m.

 • Bài 25.17 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.17 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dùng thí nghiệm Y-âng để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc

 • Bài 25.18 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.18 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm.

 • Bài 25.19 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.19 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close