Bài 25.19 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.19 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng

Quảng cáo

Đề bài

Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng \(\lambda  = 0,59\mu m\) của natri. Người ấy đặt màn quan sát cách mặt phẳng của hai khe một khoảng \(D = 0,6m\) và dự định thu được một hệ vân có khoảng vân \(i = 0,4mm.\)

a) Hỏi phải chế tạo hai khe \({F_1},{F_2}\) cách nhau bao nhiêu?

b) Sau khi làm được hai khe và tiến hành thí nghiệm, người ấy quan sát được \(7\) vân sáng nhưng khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng chỉ đo được \(2,1mm.\) Hỏi khoảng cách đúng của hai khe \({F_1},{F_2}\) là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} \\\Rightarrow a = \dfrac{{\lambda D}}{i} = \dfrac{{0,{{59.10}^{ - 6}}.0,6}}{{0,{{4.10}^{ - 3}}}} \\= 0,{885.10^{ - 3}} = 0,885mm\)

b) Khoảng cách giữa \(7\) vân sáng: \(6i = 2,1mm \Rightarrow i = \dfrac{{2,1}}{6} = 0,35mm\)

Ta có khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} \\\Rightarrow a = \dfrac{{\lambda D}}{i} \\= \dfrac{{0,{{59.10}^{ - 6}}.0,6}}{{0,{{35.10}^{ - 3}}}} \approx {10^{ - 3}} = 1mm\)

Loigiaihay.com

 • Bài 25.20 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.20 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song F1, F2, đặt trước một màn M, cách một khoảng D = 1,2 m

 • Bài 25.21 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.21 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm.

 • Bài 25.22 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.22 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách a giữa hai khe F1, F2 là 2 mm, khoảng cách D từ F1, F2 tới màn quan sát là 1,2 m.

 • Bài 25.23 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.23 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ, bước sóng

 • Bài 25.24 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.24 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là 1,2 mm, các vân được quan sát qua một kính lúp, tiêu cự f = 4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close