Quảng cáo
 • Bài 4.1, 4.2 trang 12 SBT Vật Lí 12

  Giải 4.1, 4.2 trang 12 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu ?

  Xem lời giải
 • Bài 4.3, 4.4, 4.5 trang 12 SBT Vật Lí 12

  Giải 4.3, 4.4, 4.5 trang 12 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc đơn dài 0,3 m được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray. Khi con tàu chạy thẳng đều với tốc độ là bao nhiêu thì biên độ của con lắc sẽ lớn nhất ?Cho biết khoảng cách giữa hai mối nối là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m/s2.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 4.6, 4.7, 4.8 trang 13 SBT Vật Lí 12

  Giải 4.6, 4.7, 4.8 trang 13 sách bài tập vật lí 12. Khi nói về dao dộng cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

  Xem lời giải