Bài 10.5 Trang 13 SBT Hóa học 9

Giải bài 10.5 Trang 13 sách bài tập Hóa học 9. Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và Na2SO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thấy tạo ra a gam kết tủa

Quảng cáo

Đề bài

Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và Na2SO4 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thấy tạo ra a gam kết tủa. Cho a gam kết tủa trên tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí ở đktc và còn lại b gam chất rắn không tan. Hãy tính a, b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học, xác định kết tủa, chất rắn không tan và tính toán theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

PTHH: 

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

2HCl + BaCO3 → CaCl2 + CO2 ↑+ H2O

Kết tủa thu được gồm BaCO3, BaSO4

Khí thoát ra là khí CO2.

Chất rắn còn lại không tan là BaSO4.

Theo các phương trình hoá học \({n_{N{a_2}C{O_3}}} = {n_{BaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1(mol)\)

Vậy \({m_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,1 \times 106 = 10,6(gam) \to {m_{N{a_2}S{O_4}}} = 24,8 - 10,6 = 14,2(gam)\)

\( \to {n_{N{a_2}S{O_4}}} = \dfrac{{14,2}}{{142}} = 0,1(mol) \to {m_{BaC{O_3}}} = 0,1.197 = 19,7(gam)\)

\({m_{BaS{O_4}}} = 0,1.233 = 23,3(gam) = b\)

\( \to a = 19,7 + 23,3 = 43,0(gam)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close