Bài 10 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 51 sách bài tập toán 8. Đặt dấu “<, >, ≥, ≤” vào ô vuông cho thích hợp: ...

Quảng cáo

Đề bài

Đặt dấu \(“<,\,>,\,≥,\,≤”\) vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) \((-2).3\;...\; (-8).5 \;;\)

b) \(4.(-2)\;...\; (-7).(-2) \;;\)

c) \((-6)^2+2\;...\;  36 + 2\;;\)

d) \(5.(-8)\;...\;135.(-8).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá trị biểu thức ở hai vế rồi từ đó điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết

Đặt dấu \(“<,\,>,\,≥,\,≤”\) vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) \((-2).3=-6\;;\quad \quad \;(-8).5=-40 \)

Vậy dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là dấu \(">"\) hoặc dấu \("\ge".\)

b) \(4.(-2)=-8\;;\quad \quad \;(-7).(-2)=14\)

Vậy dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là dấu \("<"\) hoặc dấu \("\le".\)

c) \((-6)^2+2=3\;;\quad \quad \;36 + 2=3\)

Vậy dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là dấu \("\le"\) hoặc dấu \("\ge".\)

d) \(5.(-8)=-40\;;\quad \quad \;\) \(135.(-8) =-1080 \)

Vậy dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là dấu \(">"\) hoặc dấu \("\ge".\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close