Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 12 mới unit 5

Quảng cáo

UNIT 5. CULTURAL IDENTITY

(Bản sắc văn hóa)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close