Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 12 mới unit 5

Quảng cáo

UNIT 5. CULTURAL IDENTITY

(Bản sắc văn hóa)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

>> Luyện tập từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 12 mới

Quảng cáo
close