Ngữ pháp: Conditional type 3 and Mixed conditional of type 2 and type 3 – Unit 10. Lifelong learning - Tiếng Anh 12 mới

Tải về

Tóm tắt lý thuyết ngữ pháp: Conditional type 3 and Mixed conditional of type 2 and type 3 (Câu điều kiện loại 3 và hỗ hợp câu điều kiện loại 2 và loại 3) Unit 10. Lifelong learning tiếng Anh 12 mới

Quảng cáo

1. Conditional Type 3

(Câu điều kiện loại 3)

- Câu điều kiện loại 3 được sử dụng để nói về những hành động hoặc sự việc tưởng tượng hoặc không có thật trong quá khứ.

If – clause (Mệnh đề if)

Main clause (Mệnh đề chính)

quá khứ hoàn thành: had Ved/V3

would/ could/ might + have + quá khứ phân từ (Ved/V3)

Ví dụ:

+ If Tom had studied harder, he would have got the job. (Tom did not study hard.)

(Nếu Tom học hành chăm chỉ, anh ấy đã có việc làm. => Tom đã không học hành chăm chỉ.)

+ If Anna had passed the examination last month, she would have received the scholarship. (Anna did not pass the examination.)

(Nếu Anna vượt qua kỳ thi tháng trước, cô ấy đã được nhận học bổng. => Anna đã không vượt qua được kỳ thi.)

2. Mixed conditional of Type 2 and Type 3

(Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 và loại 3)

Câu điều kiện hỗn hợp giữa loại 2 và loại 3 được sử dụng để nói về những hành động tưởng tượng hoặc không có thật trong quá khứ, nhưng lại có kết quả ở hiện tại.

If – clause (Mệnh đề if)

Main clause (Mệnh đề chính)

quá khứ hoàn thành: had Ved/V3

(Câu điều kiện loại 3)

would/ could/ might + động từ nguyên thể

(Câu điều kiện loại 2)

 Ví dụ: If Tom had studied hard last term, he would have a better job now. (Tom did not study hard.)

(Nếu học kỳ trước Tom học hành chăm chỉ, bây giờ anh ấy sẽ có công việc tốt hơn. => Tom đã không học hành chăm chỉ.)

Tải về

Quảng cáo
close