Skills - trang 50 Unit 9 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Skills - trang 50 Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Reading 1

Video hướng dẫn giải

 

Advice for secondary school leavers 

 

(Lời khuyên cho học sinh ra trường trung học)

1. Work with a partner. Guess what the students in the pictures may do after they leave school.

(Làm việc cùng một người bạn. Đoán những gì các học sinh trong hình ảnh có thể làm sau khi ra trường.)

Lời giải chi tiết:

Picture 1: She may go straight to university/continue studying.

(Hình 1: Cô ấy có thể đi thẳng đến trường đại học / tiếp tục học.)

Picture 2: They may work as apprentices /join the workforce.

(Hình 2: Họ có thể làm việc như người học việc / tham gia lực lượng lao động.)

Picture 3: He may take a gap year and go travelling. 

(Hình 3: Anh ta có thể mất một năm trống rỗng và đi du lịch.)

Reading 2

Video hướng dẫn giải

2. Read some career advice for secondary school leavers. Choose the appropriate heading for each paragraph. 

(Đọc một số lời khuyên nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp trường trung học. Chọn tiêu đề thích hợp cho mỗi đoạn.)

a. For those going to university 

b. For those who have no plans

c. For those going to be apprentices

d. For those about to start a job

In the UK, there are some websites that provide school students with practical advice about leaving school and taking the next step in their careers. The following are some examples:

1.____________________

If students are about to start a job, career advisers have useful information that may help them make the transition into the working world smoother. They should get used to taking responsibility if something goes wrong in their job. By taking responsibility, they will have the opportunity to learn how to put things right and they can avoid making the same mistakes in the future.

2. _________________     

In general, apprentices are assigned to a senior member of staff to spend some time shadowing them and getting to grips with the basics of the job. If apprentices are given the opportunity to get involved early on, they should take it, as this will help them learn faster and improve their confidence. The best thing for apprentices is that they have the opportunity to earn while they learn, and most apprentices are required to attend college for part of the time.

3. _________________

Moving straight to tertiary education from secondary school is considered a big jump. However, many students take to university life like a duck to water. Normally, the first week at university is a bit confusing, even a little stressful, but it does not take long to get used to university life. During the first week, students have their timetables and other paperwork sorted. After that they can relax and take in the campus atmosphere.

4._________________

When students do not know what they want to do after leaving school, they could consider some other options, which the advisers can offer. They can find a temporary job, or take a gap year and go travelling; they may work somewhere abroad, or speak to career advisers who can help them come up with a plan. If none of these options are successful, students should go back to school. They can still be accepted on to A level courses if they have GCSEs.

Lời giải chi tiết:

1. d

2. c

3. a

4. b

In the UK, there are some websites that provide school students with practical advice about leaving school and taking the next step in their careers. The following are some examples:

1 - d. For those about to start a job

If students are about to start a job, career advisers have useful information that may help them make the transition into the working world smoother. They should get used to taking responsibility if something goes wrong in their job. By taking responsibility, they will have the opportunity to learn how to put things right and they can avoid making the same mistakes in the future.

2 - c. For those going to be apprentices

In general, apprentices are assigned to a senior member of staff to spend some time shadowing them and getting to grips with the basics of the job. If apprentices are given the opportunity to get involved early on, they should take it, as this will help them learn faster and improve their confidence. The best thing for apprentices is that they have the opportunity to earn while they learn, and most apprentices are required to attend college for part of the time.

3 - a. For those going to university

Moving straight to tertiary education from secondary school is considered a big jump. However, many students take to university life like a duck to water. Normally, the first week at university is a bit confusing, even a little stressful, but it does not take long to get used to university life. During the first week, students have their timetables and other paperwork sorted. After that they can relax and take in the campus atmosphere.

4 - b. For those who have no plans

When students do not know what they want to do after leaving school, they could consider some other options, which the advisers can offer. They can find a temporary job, or take a gap year and go travelling; they may work somewhere abroad, or speak to career advisers who can help them come up with a plan. If none of these options are successful, students should go back to school. They can still be accepted on to A level courses if they have GCSEs.

Tạm dịch:

Tại Vương quốc Anh, có một số trang web cung cấp cho học sinh những lời khuyên thiết thực về việc ra trường và bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ. Sau đây là một số ví dụ:

1 . Dành cho những người chuẩn bị bắt đầu một công việc

Nếu học sinh sắp bắt đầu công việc, cố vấn nghề nghiệp có những thông tin hữu ích có thể giúp họ chuyển đổi sang thế giới việc làm trơn tru hơn. Họ nên quen với trách nhiệm nếu có điều gì đó không ổn trong công việc của họ. Bằng cách đảm nhận trách nhiệm, họ sẽ có cơ hội học cách xếp đặt mọi thứ đúng đắn và họ có thể tránh những sai lầm tương tự trong tương lai.

2. Dành cho những người đi học việc

Nhìn chung, người học việc được giao cho một nhân viên cao cấp để dành thời gian theo dõi họ và nắm bắt những điều cơ bản của công việc. Nếu học sinh có cơ hội để tham gia sớm, họ nên nhận lấy nó, vì điều này sẽ giúp họ học nhanh hơn và nâng cao sự tự tin của họ. Điều tốt nhất cho người học việc là họ có cơ hội để kiếm được tiền trong khi học, và hầu hết người tập sự đều phải đi học đại học trong một khoảng thời gian.

3. Dành cho những người đi học đại học

Đi học đại học từ trường trung học được xem là bước nhảy lớn. Tuy nhiên, nhiều sinh viên đi học đại học như một con vịt nước. Thông thường, tuần đầu tiên ở trường đại học hơi bối rối, thậm chí một chút căng thẳng, nhưng không mất nhiều thời gian để quen với cuộc sống đại học. Trong tuần đầu tiên, học sinh có lịch làm việc và các giấy tờ khác sắp xếp. Sau đó họ có thể thư giãn và đi trong không gian khuôn viên.

4. Dành cho những người vẫn chưa có kế hoạch nào

Khi học sinh không biết mình muốn làm gì sau khi ra trường, họ có thể cân nhắc một vài lựa chọn khác mà các cố vấn có thể cung cấp. Họ có thể tìm được một công việc tạm thời, hoặc mất một khoảng thời gian và đi du lịch; họ có thể làm việc ở nước ngoài, hoặc nói chuyện với các cố vấn nghề nghiệp có thể giúp họ đưa ra một kế hoạch. Nếu không có lựa chọn nào thành công, học sinh nên trở lại trường. Họ vẫn có thể được chấp nhận vào các khóa học cấp A nếu họ có GCSE.

Reading 3

Video hướng dẫn giải

3. Find the words/phrases/expressions in the reading text which are closest in meaning to the following. Write them in the correct space. 

(Tìm các từ / cụm từ / biểu hiện trong bài đọc mà gần gũi nhất với ý nghĩa như sau. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

1. without problems or difficulties           

__________________

2. someone who works for an employer or expert to learn a particular skill or job

__________________

3. to follow someone else while they are at work to learn about that person's job

__________________

4. to begin to understand and deal with something difficult         

__________________

5. to become used to something very easily        

__________________

6. written work in an office, such as filling in forms, writing letters, etc.  

__________________

Lời giải chi tiết:

1. smooth(er)

2. apprentice

3. shadow(ing) them

4. get(ting) to grips with

5. take to (something) like a duck to water

6. paperwork

1. smooth(er): without problems or difficulties      

(trơn tru: không có vấn đề hoặc khó khăn gì)

2. apprentice: someone who works for an employer or expert to learn a particular skill or job

(học nghề: ai đó làm việc cho một người quản lý hoặc chuyên gia để học hỏi kỹ năng hoặc công việc)

3. shadow(ing) them: to follow someone else while they are at work to learn about that person's job

(theo sau ai: theo ai đó trong khi họ làm để học về công việc của họ)

4. get(ting) to grips with: to begin to understand and deal with something difficult

(nỗ lực để hiểu và giải quyết gì đó: bắt đầu hiểu và đối phó được với điều gì khó)

5. take to (something) like a duck to water : to become used to something very easily

(như cá gặp nước: trở nên quen thuộc với một thứ gì đó một cách dễ dàng)

6. paperwork: written work in an office, such as filling in forms, writing letters, etc.

(công việc giấy tờ: công việc giấy tờ ở công sở, giống như điền mẫu , viết thư,...)

Reading 4

Video hướng dẫn giải

4. Read the text again and answer the questions.

(Đọc văn bản lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What kind of websites are available for school leavers in the UK?

(Những trang web nào có sẵn cho những người ra trường ở Anh?)

 

2. What advice is offered to school leavers who want to start a job?

 

(Những lời khuyên nào được đưa ra cho những người ra trường trường muốn bắt đầu việc làm?)

3. What is the best thing for apprentices?

(Điều tốt nhất cho người học việc là gì?)

4. What do students do in the first week at university?

(Sinh viên làm gì trong tuần đầu tiên ở trường đại học?)

 

5. What can students do if they have no plans after leaving school?

 

(Học sinh có thể làm gì nếu không có kế hoạch sau khi rời trường?)

Lời giải chi tiết:

1. Some websites that provide school leavers with practical advice about leaving school and taking the next step in their careers. 

(Một số trang web cung cấp cho những người rời khỏi trường với lời khuyên thực tế về việc ra trường và bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ.)

2. They should learn to take responsibility when things go wrong.

(Họ nên học để có trách nhiệm khi mọi thứ sai.)

3. The best thing for apprentices is that they have the opportunity to earn while they learn.

(Điều tốt nhất cho người học việc là họ có cơ hội kiếm tiền trong khi học.)

4. They have their timetables and other paperwork sorted in the first week at university.

(Họ lập thời khóa biểu và các giấy tờ khác được sắp xếp trong tuần đầu tiên tại trường đại học.)

5. They can find a temporary job; they can take a year out and go travelling; they may work somewhere abroad; they can speak to career advisers to help them come up with a plan; they can go back to school.

(Họ có thể tìm được việc làm tạm thời; họ có thể mất một năm thời gian và đi du lịch; họ có thể làm việc ở nước ngoài; họ có thể nói chuyện với các cố vấn nghề nghiệp để giúp họ đưa ra một kế hoạch; họ có thể trở lại trường học.)

Reading 5

Video hướng dẫn giải

5. Discuss with a partner.

(Thảo luận với một người bạn.)

Which is the most useful piece of advice for you in the text? Why do you think it is useful?

(Đâu là điều hữu ích nhất của lời khuyên cho bạn trong văn bản? Tại sao bạn nghĩ rằng nó hữu ích?)

Lời giải chi tiết:

I think the most useful advice for me is taking responsibility if something goes wrong in my job. By doing this, I will have the chance to learn how to put things right as well as avoid making the same mistakes in the future.

(Tôi nghĩ lời khuyên quan trọng nhất đối với tôi đó là biết chịu trách nhiệm khi làm gì sai trong công việc. Bằng làm việc đó, tôi sẽ có cơ hội để học cách làm đúng và tránh tái diễn trong tương lai.)

Speaking Bài

Video hướng dẫn giải

 

Future jobs: ambitions and dreams 

 

(Nghề nghiệp tương lai: tham vọng và ước mơ)

1. Choose sentences a-f to complete the discussion between Linda, Lan, and John.  

(Chọn câu a-f để hoàn thành cuộc thảo luận giữa Linda, Lan và John.)

a. Sounds great!

b. I'd like to study journalism.

c. What I'd love to do one day is to run my own software company.

d. I'd like to work overseas.

e. What kind of career are you looking for?

f. I could work as a volunteer in Thailand.

John: OK, the topic of today's discussion is our ambitions and dreams, and our possible future jobs or careers. So let's start with Linda. (1) ____________

Linda: I've always wanted to be a doctor because I love taking care of kids. (2) ____________ I have to get into a medical school first to gain the necessary knowledge and skills.

John: OK. What about you, Lan? What are your plans after you leave secondary school?

Lan: I'd like to go straight into university. (3) ____________ You know I love writing, and I'm very keen on improving my English. One thing I'd like to do one day is to work for an international newspaper.

Linda: (4) ____________. I'm confident you'll be very successful. And how about you, John? What kind of job do you have in mind?

John: Well, my dream is to be a computer programmer.

Lan: What are you going to do after leaving school?

John: I'd like to take a year off and travel abroad. (5) ____________

Lan: Really? So what would you like to do after that?

John: (6) ____________

Linda: I think that would be a great thing for you to do, John.

Lời giải chi tiết:

1. e

2. d

3. b

4. a

5. f

6. c

John: OK, the topic of today’s discussion is our ambitions and dreams, and our possible future jobs or careers. So let’s start with Linda. (1) e. What kind of career are you looking for?

Linda: I’ve always wanted to be a doctor because I love taking care of kids. (2) d. I’d like to work overseas. I have to get into a medical school first to gain the necessary knowledge and skills.

John: OK. What about you, Lan? What are your plans after you leave secondary school?

Lan: I’d like to go straight into university. (3) b. I’d like to study journalism. You know I love writing, and I’m very keen on improving my English. One thing I’d like to do one day is to work for an international newspaper.

Linda: (4) a. Sounds great!. I’m confident you’ll be very successful. And how about you, John? What kind of job do you have in mind?

John: Well, my dream is to be a computer programmer.

Lan: What are you going to do after leaving school?

John: I’d like to take a year off and travel abroad. (5) f. I could work as a volunteer in Thailand.

Lan: Really? So what would you like to do after that?

John: (6) c. What I’d love to do one day is to run my own software company.

Linda: I think that would be a great thing for you to do, John.

Tạm dịch:

John: Được rồi, chủ đề của cuộc thảo luận hôm nay là những tham vọng và ước mơ của chúng ta, và những công việc trong tương lai hoặc sự nghiệp của chúng ta. Vì vậy, hãy bắt đầu với Linda. Bạn đang tìm kiếm công việc gì?

Linda: Tôi đã luôn luôn muốn trở thành một bác sĩ vì tôi thích chăm sóc trẻ con. Tôi muốn làm việc ở nước ngoài. Trước tiên tôi phải vào trường y để có được kiến thức và kỹ năng cần thiết.

John: OK. Còn bạn, Lan? Kế hoạch của bạn sau khi ra trường là gì?

Lan: Tôi muốn vào đại học. Tôi muốn học báo chí . Bạn biết tôi thích viết, và tôi rất quan tâm đến việc cải thiện tiếng Anh của tôi. Việc tôi luôn muốn làm một ngày nào đó là làm việc cho một tờ báo quốc tế.

Linda: Nghe thật tuyệt vời! Tôi tin rằng bạn sẽ rất thành công. Và còn bạn, John? Bạn nghĩ gì về công việc tương lai? 

John: Vâng, ước mơ của tôi là trở thành một lập trình viên máy tính.

Lan: Bạn sẽ làm gì sau khi ra trường?

John: Tôi muốn đi nghỉ một năm và ra nước ngoài. Tôi có thể làm việc như một tình nguyện viên ở Thái Lan.

Lan: Thật sao? Vậy bạn muốn làm gì sau đó?

John: Một ngày nào đó tôi muốn điều hành công ty phần mềm của riêng tôi.

Linda: Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời, John.

Speaking 2

Video hướng dẫn giải

2. Find the expressions that John, Lan, and  Linda used to talk about their ambitions and dreams in the conversation. Write them in the correct space. 

(Tìm những cách thức mà John, Lan, và Linda sử dụng để nói về hoài bão và ước mơ của mình trong cuộc trò chuyện. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

Expressions

John

Example: My dream is …

(1) ___________

(2) ___________

Lan

(3) ___________

(4) ___________

Linda

(5) ___________


Lời giải chi tiết:

Expressions

John

Example: My dream is … (Ví dụ: Ước mơ của tôi là...)

(1) I’d like to… (Tôi muốn ...)

(2) What I’d love to do one day is … (Những gì tôi muốn làm một ngày nào đó là ...)

Lan

(3) I’d like to … (Tôi muốn...)

(4) One thing I’d like to do one day is … (Một điều tôi muốn làm một ngày nào đó là ...)

Linda

(5) I’ve always wanted to … (Tôi đã luôn luôn muốn ...)

Speaking 3

3. Work in groups of three. Practise the conversation in 1.

(Làm việc trong nhóm ba người. Luyện tập cuộc trò chuyện trong  bài 1.)

Speaking 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in groups of three. Use the expressions in 2 to make a similar conversation about your own ambitions and dreams.

(Làm việc trong nhóm ba người. Sử dụng các biểu thức trong bài 2 để thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về hoài bão và ước mơ của riêng bạn.) 

Lời giải chi tiết:

- I'd like to go straight into university. I'd like to study about business.

(Tôi muốn vào đại học. Tôi muốn học về kinh doanh.)

- One thing I'd like to do one day is to work for an international company.

(Một điều tôi muốn làm một ngày là làm việc cho một công ty quốc tế.)

Listening 1

Video hướng dẫn giải

 

Positive and negative points of careers 

 

(Tích cực và tiêu cực của nghề nghiệp)

1. Look at the pictures. What jobs do the people in the pictures do? Write down the job under each picture.

(Nhìn vào những bức tranh. Những người trong ảnh làm công việc gì? Viết ra những công việc dưới mỗi bức ảnh.)

Lời giải chi tiết:

1. a medical researcher/scientist: nhà nghiên cứu y khoa / nhà khoa học

2. a flight attendant: tiếp viên hàng không

3. a TV journalist/reporter: nhà báo / phóng viên truyền hình 

Listening 2

Video hướng dẫn giải

2. Match each word with its meaning.

(Nối từ với nghĩa của nó.)

1. rewarding (adj)

2. fascinating (adj)

3. battle (n)

4. tedious (adj)

5. downside (n)

A. a negative aspect

B. tiresome or boring

C. making you happy because you think it is useful or important

D. a fight or struggle

E. extremely interesting and engaging


Lời giải chi tiết:

1. c

2. e

3. d

4. b

5. a

1 - c. rewarding (adj) - making you happy because you think it is useful or important

(khen thưởng - khiến bạn hạnh phúc vì bạn nghĩ nó hữu ích hoặc quan trọng)

2 - e. fascinating (adj) –  extremely interesting and engaging

(hấp dẫn - cực kì thú vị và hấp dẫn)

3 - d. battle (n) - a fight or struggle

(trận chến - một cuộc chiến hoặc đấu tranh)

4 - b. tedious (adj) - tiresome or boring

(buồn tẻ - mệt mỏi hoặc nhàm chán)

5 - a. downside (n) - a negative aspect

(nhược điểm - một khía cạnh tiêu cực)

Listening 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen to an interview about the positive and negative points of the careers of three people. Match the career with each interviewee.

(Nghe một cuộc phỏng vấn về những điểm tích cực và tiêu cực của sự nghiệp của ba người. Khớp sự nghiệp với mỗi người được phỏng vấn.)

1. Tom

2. Alice

3. Mark

a. medical researcher

b. TV journalist

c. flight attendant

Phương pháp giải:

Audio script:

Interviewer: So, what kind of career are you looking for, Tom?

Tom: I think working as a TV journalist would be a fascinating job. You would do interviews with so many famous people, such as politicians, movie stars, authors, and actors. 

Interviewer: Do you think there would be any downsides to the job?

Tom: Well, being a TV journalist could be difficult at times. You could have to go into dangerous situations, for example, like forest fires or battles in warzones.

Interviewer: I agree. How about you, Alice? What career would you choose?

Alice: I want to be a flight attendant. It could be an interesting job. 

I  would really enjoy meeting people from many different countries. And I think flight attendants are well paid.

Interviewer: It's a very demanding job. Don't you think so?

Alice: Yes, you may have to work long hours on long haul flights and not get enough sleep. Travelling all the time could have a negative effect on your health. Being stuck in an aircraft and breathing dirty air is not very healthy.

Interviewer: Yes, I agree. Now, Mark, what career would you like to pursue? 

Mark: Well, I'd like to be a medical researcher. I think that doing medical research would be really rewarding.

Interviewer: So what are some positive points about the job?

Mark: This job would help save people's lives. You could make a great medical discovery, such as a new drug that can cure or prevent deadly diseases.

Interviewer: Sure, but not everyone is lucky enough to discover new things. You could end up doing tedious experiments and writing long reports.

Mark: Well, doing research may take time and you may not see immediate results. But I still believe in the good things that medical research can bring to people.

Interviewer: All right. Thank you all for coming to the interview, and I wish you good luck in your future careers.

Dịch bài nghe:

Người phỏng vấn: Bạn đang tìm kiếm công việc gì, Tom?

Tom: Tôi nghĩ làm việc như một nhà báo truyền hình sẽ là một công việc hấp dẫn. Bạn sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn với rất nhiều người nổi tiếng, như các chính trị gia, ngôi sao điện ảnh, tác giả và diễn viên.

Người phỏng vấn: Bạn có nghĩ rằng sẽ có bất kỳ nhược điểm nào trong công việc không?

Tom: Vâng, việc trở thành nhà báo truyền hình có thể gặp khó khăn. Bạn có thể phải đi vào tình huống nguy hiểm, ví dụ, như cháy rừng hoặc các trận chiến trong vùng nguy hiểm.

Người phỏng vấn: Tôi đồng ý. Còn bạn, Alice? Bạn sẽ chọn nghề nào? 

Alice: Tôi muốn làm tiếp viên hàng không. Nó có thể là một công việc thú vị. Tôi thực sự sẽ thích gặp những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Và tôi nghĩ rằng tiếp viên hàng không được trả lương cao.

Người phỏng vấn: Đó là một công việc rất khó khăn. Bạn không nghĩ vậy sao?

Alice: Vâng, bạn có thể phải làm việc nhiều giờ trên các chuyến bay đường dài và không có đủ giấc ngủ. Di chuyển mọi lúc có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ của bạn. Bị mắc kẹt trong máy bay và hít thở không khí bẩn không tốt cho sức khỏe.

Người phỏng vấn: Đúng vậy, tôi đồng ý. Bây giờ, Mark, bạn muốn theo đuổi nghề nào?

Mark: À, tôi muốn trở thành một nhà nghiên cứu y học. Tôi nghĩ rằng làm nghiên cứu y khoa sẽ thực sự bổ ích.

Người phỏng vấn: Vậy một số điểm tích cực về công việc là gì?

Mark: Công việc này sẽ cứu sống mọi người. Bạn có thể thực hiện một khám phá y tế tuyệt vời, chẳng hạn như một loại thuốc mới có thể chữa khỏi hoặc ngăn ngừa các bệnh chết người. 

Người phỏng vấn: Chắc chắn, nhưng không phải ai cũng may mắn được khám phá những điều mới. Bạn có thể kết thúc làm thí nghiệm tẻ nhạt và viết báo cáo dài.

Mark: Vâng, việc nghiên cứu có thể mất thời gian và bạn không thể thấy kết quả ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp mà nghiên cứu y học mang lại cho mọi người.

Phỏng vấn viên: Được rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến dự buổi phỏng vấn và tôi chúc bạn may mắn trong sự nghiệp tương lai của bạn.

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a

1. b: Tom – TV journalist

(Tom: nhà báo/ phóng viên truyền hình)

2. c: Alice – flight attendant

(Alice: tiếp viên hàng không)

3. a: Mark – medical researcher

(Mark: nghiên cứu y khoa)

Listening 4

Video hướng dẫn giải

4. Listen again and decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG).

(Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

 

T

F

NG

1. Tom thinks that being a TV journalist could be a fascinating job.

 

 

 

2. A TV journalist could meet many people such as pop stars, sports stars, and scientists.

 

 

 

3. Alice thinks that working as a flight attendant could be a boring job.

 

 

 

4. Flight attendants are well paid because they have to breathe polluted air.

 

 

 

5. According to Mark, being a medical researcher would be really rewarding.

 

 

 

Lời giải chi tiết:

1. T

2. NG

3. F

4. F

5. T

1 – T

Tom thinks that being a TV journalist could be a fascinating job.

(Tom nghĩ rằng làm một nhà báo truyền hình có thể là một công việc hấp dẫn.)

Thông tin: Tom: I think working as a TV journalist would be a fascinating job. You would do interviews with so many famous people, such as politicians, movie stars, authors, and actors.

2 – NG

A TV journalist could meet many people such as pop stars, sports stars, and scientists.

(Một nhà báo truyền hình có thể gặp gỡ nhiều người như ngôi sao nhạc pop, ngôi sao thể thao và các nhà khoa học.)

3 – F

Alice thinks that working as a flight attendant could be a boring job.

(Alice nghĩ rằng làm việc như một tiếp viên hàng không có thể là một công việc nhàm chán.)

Thông tin: Alice: I want to be a flight attendant. It could be an interesting job.

4 – F

Flight attendants are well paid because they have to breathe polluted air.

(Người phục vụ hàng không được trả lương cao vì họ phải thở không khí bị ô nhiễm.)

Thông tin: Alice: Yes, you may have to work long hours on long haul flights and not get enough sleep. Travelling all the time could have a negative effect on your health. Being stuck in an aircraft and breathing dirty air is not very healthy.

5 – T

According to Mark, being a medical researcher would be really rewarding.

(Theo Mark, là một nhà nghiên cứu y khoa sẽ thực sự bổ ích.)

Thông tin: Mark:Well, I'd like to be a medical researcher. I think that doing medical research would be really rewarding.

Listening 5

Video hướng dẫn giải

5. Work in groups. Do you agree or disagree with the positive and negative points of the three careers in the listening? Why?/Why not? Can you add more points?

(Làm việc nhóm. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với những điểm tích cực và tiêu cực của ba sự nghiệp trong phần nghe? Tại sao tại sao không? bạn có thể thêm nhiều quan điểm hơn?)

Lời giải chi tiết:

I agree with the positive and negative points of the three careers in the listening and I think school leavers should take them seriously so that they can make the right choice.

(Tôi đồng ý với những quan điểm về 3 sự nghiệp trong phần nghe và tôi nghĩ học sinh mới ra trường nên để tâm đến nó để đưa ra lựa chọn đúng đắn.)

Writing 1

Video hướng dẫn giải

 

Applying for a job

 

(Ứng tuyển một công việc)

1. Read the job application letter and write the numbers ( 1 -8) next to the letters (a-h) to show the correct components of the letter.

(Đọc lá thư xin việc và viết các số (1 -8) bên cạnh các chữ cái (a-h) để hiển thị các thành phần chính xác của bức thư.)

(1) The Manager                    (3) 618 Tay Son St Souvenir Shop HaNoi

755 Giang Vo St Ha Noi

(2) 20 May 20...

Dear Sir or Madam,

(4) I am writing in response to your advertisement on Findingjobs.com for the post of a part-time shop assistant.

(5) Last summer, I worked as a shop assistant for five weeks in a local shop selling traditional Vietnamese clothing in a tourist area. My responsibilities were to serve customers, including foreign visitors, deliver the clothes, and answer the phone.

(6) I think that I am reliable, hard-working and enthusiastic. I can also speak English fluently. If required, I can provide references from the clothes shop.

(7) I would be grateful for an opportunity to visit your shop and discuss my application with you in person. I can come for an interview any afternoon during the week. If my application is successful, I will be available to start work from the 15th of June. Please find my CV enclosed in this letter.

I  look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

(8) Trang

Le ThuTrang

_________

a. date

_________

b. applicant's personal qualities

_________

c. recipient's address

_________

d. applicant's address

_________

e. applicant's work experience

_________

f. applicant's signature and full name

_________

g. when the applicant is available for an interview and to start work

_________

h. what the job is and where the applicant saw the job advertisement

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Quản lý cửa hàng lưu niệm

755 phố Giảng Võ

Hà Nội

 

618 Tây Sơn

Hà Nội

20 tháng 5 ...

Dear Sir hoặc Madam,

Tôi viết thư trả lời bài đăng quảng cáo của một trợ lý bán hàng bán thời gian cho anh/chị trên Findingjobs.com.

Mùa hè năm ngoái, tôi làm việc vị trí trợ lý cửa hàng trong 5 tuần tại một cửa hàng địa phương bán quần áo truyền thống Việt Nam trong khu du lịch. Nhiệm vụ của tôi là phục vụ khách hàng, bao gồm du khách nước ngoài, giao hàng, và trả lời điện thoại.

Tôi nghĩ rằng tôi đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi cũng có thể nói tiếng Anh lưu loát. Nếu được yêu cầu, tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cửa hàng quần áo.

Tôi xin được biết ơn khi có cơ hội đến thăm cửa hàng của anh / chị và thảo luận về đơn của tôi với bạn một cách trực tiếp. Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào trong tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có mặt để bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 6. Xin vui lòng xem CV của tôi được đính kèm với bức thư này.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh/chị.

Trân trọng,

Trang

Lê Thu Trang

Lời giải chi tiết:

2 - a

6 - b

1 - c

3 - d

5 - e

8 - f

7 - g

4 - h

2 - a. date (ngày)

6 - b. applicant's personal qualities (phẩm chất cá nhân ứng viên)

1 - c. recipient's address (địa chỉ người nhận)

3 - d. applicant's address (địa chỉ người gửi)

5 - e. applicant's work experience (kinh nghiệm làm việc của ứng viên)

8 - f. applicant's signature and full name (chữ ký và họ tên của người nộp đơn)

7 - g. when the applicant is available for an interview and to start work (khi nào người nộp đơn có thể phỏng vấn và bắt đầu làm việc)

4 - h. what the job is and where the applicant saw the job advertisement (công việc là gì và nơi người ứng tuyển nhìn thấy quảng cáo công việc)

Writing 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the job advertisement. Make a list of the qualities and experience you may need for the job.

(Đọc quảng cáo tuyển dụng. Tạo một danh sách những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

HOTEL RECEPTIONIST WANTED

For Sunflower Hotel

We need a young and enthusiastic person to work as a receptionist at our hotel in Da Nang from t5 August to 30 September.

Working hours are from 8 a.m. to 4 p.m.

Responsibilities include receiving guests and visitors, checking them in and out, taking bookings, and answering the phone. Ability to speak English is a plus.

Please contact:

The manager, Sunflower Hotel,

610 Bach Dang Rd, Da Nang 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Lễ tân khách sạn cho khách sạn Sunflower! 

Chúng tôi cần một người trẻ và nhiệt tình để làm việc cho vị trí lễ tân tại khách sạn của chúng tôi ở Đà Nẵng từ 15 tháng Tám đến 30 tháng 9. Thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nhiệm cụ bao gồm tiếp nhận khách mời và khách tham quan, kiểm tra họ ra và vào, đặt phòng và trả lời điện thoại. Khả năng nói tiếng anh là một lợi thế.

Làm ơn liên lạc tới:

Quản lý khách sạn Sunflower ,

610 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

Lời giải chi tiết:

The qualities and experience you may need for the job:

(Những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc)

+ worked for a local travel agency last summer

(đã làm việc cho một công ty du lịch địa phương vào mùa hè năm ngoái)

+ trustworthy, confident, hard-working, and enthusiastic

(đáng tin cậy, tự tin, chăm chỉ và nhiệt tình)

+ can speak English fluently

(có thể nói tiếng Anh lưu loát)

+ can work for long hours

(có thể làm việc trong nhiều giờ)

Writing 3

Video hướng dẫn giải

3. Write a letter of around 180 words applying for the job in the advert in 2. Include all the letter components in 1 and follow the writing plan below.

(Viết một bức thư khoảng 180 từ nộp đơn xin công việc trong quảng cáo trong 2. Bao gồm tất cả các thành phần ký tự trong 1 và làm theo kế hoạch bằng văn bản dưới đây.)

Lời giải chi tiết:

The Manager                 745 Le Loi Rd

Sunflower Hotel             Da Nang

610 Bach Dang Rd, Da Nang 

16 July 20...

Dear Sir or Madam, 

I am writing in response to your advertisement in last Saturday's Viet Nam News for a young and enthusiastic receptionist.

Last summer, I worked as a tour guide for six weeks for a small travel agency in Da Nang. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying foreign tourists on trips throughout Viet Nam, and answering the phone.

I consider myself to be trustworthy, hard­working and enthusiastic. I can speak English fluently and can work as an interpreter. In addition, I can work for long hours if required.

I can provide references from the travel agency.

I would really like to visit your hotel and discuss my application with you in person.

I am available for an interview on any afternoon.

If my application is successful, I will be able to start work from the 15th of August when I finish my exams. I am enclosing my CV with this letter.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Nguyen Van Nam

Tạm dịch:

Quản lý 

Khách sạn Sunflower 

610 Bạch Đằng, Đà Nẵng         745 Lê Lợi

Ngày 16 tháng 7 ...                 Đà Nẵng

Dear Sir /Madam,

Tôi viết thư để đáp lại lời quảng cáo của anh/ chị tuyển dụng một nhân viên tiếp tân trẻ và nhiệt tình trên tin tức Việt Nam cuối tuần trước. 

Mùa hè năm ngoái, tôi đã làm một hướng dẫn viên du lịch trong sáu tuần cho một đại lý du lịch nhỏ ở Đà Nẵng. Nhiệm vụ của tôi là cung cấp thông tin cho khách tham quan, đi cùng khách du lịch nước ngoài trên các chuyến đi khắp Việt Nam, và trả lời điện thoại.

Tôi tự coi mình là người đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát và có thể làm thông dịch viên. Ngoài ra, tôi có thể làm việc trong nhiều giờ. Nếu được yêu cầu, Tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cơ quan du lịch.

Tôi thực sự muốn đến thăm khách sạn của anh/chị và nói rõ hơn về hồ sơ của tôi.

Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào.

Nếu hồ sơ đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có thể bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 8 khi tôi hoàn thành các kỳ thi. Tôi đính kèm CV với lá thư.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh / chị.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Nam

Quảng cáo
close