Ngữ pháp: Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn - Unit 1. Life Stories - Tiếng Anh 12 mới

Tải về

Mối quan hệ giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn: công thức, cách sử dụng và ví dụ minh họa ngữ pháp Unit 1: Life stories tiếng Anh 12 mới

Quảng cáo

MỐI LIÊN HỆ GIỮA THÌ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

(PAST SIMPLE & PAST CONTINUOUS)

Sơ đồ tư duy mối quan hệ giữa thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Tải về

Quảng cáo
close