Tuần 34: Ôn tập: Đại lượng, hình học, tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (trang 56)

Bạn Hoa hái được 240 quả táo, bạn Hùng hái được nhiều hơn bạn Hoa 15 quả nhưng lại ít hơn chị Hà 30 quả táo. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 320m, chiều dài hơn chiều rộng 30m.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 25dm2 = ……. cm2

    4200dm= …….m2

    37m5dm2 = …….dm2

b) \(\dfrac{3}{{10}}\)m2 = …….dm2

    50 000cm2 = …….m2

    21m50cm2 = …….cm2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi các đơn vị diện tích:

\(1{m^2} = 100d{m^2};\)             \(1d{m^2} = 100c{m^2}; \)              \(1{m^2} = 10000c{m^2};\)

Lời giải chi tiết:

a)  25dm2 = 2500cm2

     4200dm2  = 42m2

     37m5 dm2 = 3705dm2

b)  \(\dfrac{3}{{10}}\)m2 = 30dm2

     50 000cm2 = 5m2

     21m50cm2 = 210050cm2

Câu 2

Nối hình với tên tương ứng: 

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các hình vẽ đã cho rồi nối hình với tên tương ứng của nó.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Quan sát hình vẽ:

a) Viết tên các cặp cạnh song song: …….

b) Viết tên các cặp cạnh vuông góc: …….

Phương pháp giải:

Quán sát kĩ hình vẽ để tìm các cặp cạnh vuông góc và song song với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Các cặp cạnh song song: AE và BC.

b) Các cặp cạnh vuông góc: AB và AE; BA và BC.

Câu 4

Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Cho hình vuông và hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

Biết rằng hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng hình vuông MNPQ.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 32cm                                     B. 24cm

C. 20cm                                     D. 40cm

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc :

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy tổng của chiều dài và chiều rộng rồi nhân với 2.

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

- Muốn tính chiều rộng hình chữ nhật ta lấy diện tích chia cho chiều dài.

- Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông MNPQ là:

                 \(8 \times 8 = 64\,\,(c{m^2})\)

Vì hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng hình vuông MNPQ nên hình chữ nhật ABCD có diện tích là \(64c{m^2}\).

Chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là:

                 \(64:16 = 4\,\,(cm)\)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

                \((16 + 4) \times 2 = 40\,\,(cm)\)

                                     Đáp số: \(40cm\).

Chọn D.

Câu 5

Hãy vẽ hình chữ chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc :

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Vẽ hình chữ nhật : 

 

Chu vi hình chữ nhật đó là :

(4 + 3) × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là :

4 × 3 = 12 (cm2)

             Đáp số : Chu vi : 14cm ;

                          Diện tích : 12cm2.

Câu 6

Bạn Hoa hái được 240 quả táo, bạn Hùng hái được nhiều hơn bạn Hoa 15 quả nhưng lại ít hơn chị Hà 30 quả táo. Hỏi trung bình mỗi người hái được bao nhiêu quả táo?

Phương pháp giải:

- Tìm số táo bạn Hùng hái được ta lấy số táo bạn Hoa hái được cộng với 15 quả.

- Bạn Hùng hái ít hơn chị Hà 30 quả tức là chị Hà hái được nhiều hơn bạn Hùng 30 quả. Để tính số táo chị Hà hái được ta lấy số táo bạn Hùng hái được cộng với 30 quả.

- Tìm số táo trung bình mỗi người hái được ta lấy tổng số táo ba người hái được chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Bạn Hùng hái được số quả táo là:

240 + 15 = 255 (quả)

Chị Hà hái được số quả táo là:

255 + 30 = 285 (quả)

Trung bình mỗi người hái được số quả táo là:

(240 + 255 + 285) : 3 = 260 (quả)

              Đáp số: 260 quả.

Câu 7

Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng của hai số

Hiệu của hai số

Số bé

Số lớn

274

90

 

 

304

68

 

 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                      Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Tổng của hai số

Hiệu của hai số

Số bé

Số lớn

274

90

92

182

304

68

118

186

Câu 8

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 320m, chiều dài hơn chiều rộng 30m.

a) Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

b) Tính diện tích của mảnh đất.

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi ta lấy chu vi chia cho 2.

- Nửa chu vi chính là tổng của chiều dài và chiều rộng. Tìm chiều dài và chiều rộng dựa vào công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                      Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

- Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi mảnh đất đó là:

320 : 2 = 160 (m)

Chiều dài mảnh đất đó là:

(160 + 30) : 2 = 95 (m)

Chiều rộng mảnh đất đó là:

160 – 95 = 65 (m)

Diện tích mảnh đất đó là:

95 × 65 = 6175 (m2)

            Đáp số: 6175m2.

Vui học

Giải bài toán:

Có tất cả 43 bạn tham gia câu lạc bộ cờ vua của lớp 4A và lớp 4B. Biết rằng số bạn tham gia câu lạc bộ cờ vua của lớp 4A hơn lớp 4B là 5 bạn. Tính số bạn tham gia câu lạc bộ cờ vua của mỗi lớp.

Phương pháp giải:

Tìm số cổ động viên của mỗi lớp dựa vào công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Số bạn tham gia câu lạc bộ cờ vua của lớp 4A là:

(43 + 5) : 2 = 24 (bạn)

Số bạn tham gia câu lạc bộ cờ vua của lớp 4B là:

43 – 24 = 19 (bạn)

                         Đáp số: Lớp 4A: 24 bạn;

                                      Lớp 4B: 19 bạn.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close