Tuần 15: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. Chia cho số có hai chữ số (trang 56)

Đặt tính rồi tính: 630 : 70 7200 : 90 64000 : 800 Đặt tính rồi tính: 424 : 8 261 : 29 646 : 34 Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đặt tính rồi tính:

630 : 70                                  7200 : 90                               64000 : 800

Phương pháp giải:

Cùng xóa một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia rồi chia như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính:

424 : 8                                    261 : 29                                  646 : 34

Phương pháp giải:

Cùng xóa một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia rồi chia như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả mỗi phép tính rồi điền Đ, S vào ô trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Thực hiện phép tính 9072 : 21 được kết quả là:

A. 431 (dư 1)                        B. 432 (dư 2)                         C. 432                        D. 433

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia rồi chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Vậy 9072 : 21 = 432

Chọn C.

Tìm x:

\(x \times 6 = 972\)                                         \(7332:x = 12\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

\(x \times 6 = 972\)                        \(7332:x = 12\)

\(x = 972:6\)                                      \(x = 7332:12\)

\(x = 162\)                                         \(x = 611\)

Tìm lỗi sai trong các phép chia sau rồi sửa lại cho đúng.

a) 572 : 35 = 16 (dư 10)

b) 31730 : 15 = 2120 (dư 10)

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép chia.

- So sánh với phép chia đã cho và tìm lỗi sai.

Lời giải chi tiết:

a)

Phép chia đã cho có số dư sai.

Sửa lại 572 : 35 = 16 (dư 12)

b)

Phép chia đã cho sai thương và số dư.

Sửa lại 31730 : 15 = 2115 (dư 5)

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 19 000m2 và chiều rộng là 95m. Tính chiều dài của khu đất hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

Chiều dài = Diện tích hình chữ nhật : Chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Chiều dài của khu đất hình chữ nhật là

19 000 : 95 = 200 (m)

Đáp số: 200m

Chú Minh đi một quãng đường bằng xe máy từ A đến B rồi trở về A. Biết khoảng cách từ A đến B là 120 km và xe máy đi 40 km hết 1 lít xăng. Hỏi sau khi đi hết quãng đường trên thì xe máy đã tiêu hao bao nhiêu lít xăng?

Phương pháp giải:

- Tính quãng đường chú Minh đã đi.

- Tính số lít xăng xe máy cần để đi hết quãng đường đó.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường Chú Minh đi từ A đến B rồi trở về A là

120 x 2 = 240 (km)

Số lít xăng để đi hết quãng đường đó là

240 : 40 = 6 (lít)

Đáp số: 6 lít

Một cửa hàng có 300 chiếc bánh để vào các hộp, mỗi hộp có 6 chiếc bánh và có giá 50 000 đồng. Hỏi sau khi bán hết số bánh đó thì cửa hàng thu được bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Tìm số hộp bánh đóng được từ 300 chiếc bánh.

- Tìm số tiền bán bánh bằng cách lấy số hộp nhân với 50 000 đồng.

Lời giải chi tiết:

Số hộp bánh của cửa hàng là

300 : 6 = 50 (hộp)

Sau khi bán hết só bánh cửa hàng thu được số tiền là

50 x 50 000 = 2 500 000 (đồng)

Đáp số: 2 500 000 đồng

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close