Giải tuần 3: Triệu và lớp triệu (tiếp theo). Dãy số tự nhiên. viết số tự nhiên trong hệ thập phân - Cùng em học Toán 4

Minh nói rằng giá trị của chữ số 5 trong số 217 589 321 gấp 10 lần giá trị của chữ số 5 trong 271 956 206. Theo em, bạn Minh nói có đúng không ? Giải thích tại sao ? Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Số 4 106 235 đọc là: ………

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

Hoàn thiện cách đọc số; viết số và phân tích số còn thiếu trong bảng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Số 4 106 235 đọc là: ……………………………………………………………

b) Số 521 352 121 đọc là: ………………………………………………………….

c) Số 20 000 430 đọc là : …………………………………………………………..

d) Số "chín mươi mốt triệu sáu trăm mười hai nghìn tám trăm mười lăm" viết là : ……………………………

e) Số "tám trăm ba mươi bốn triệu chín trăm nghìn" viết là : …………………….

Phương pháp giải:

Đọc và viết số theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) Số 4 106 235 đọc là: Bốn triệu một trăm linh sáu nghìn hai trăm ba mươi lăm.

b) Số 521 352 121 đọc là: Năm trăm hai mươi mốt triệu ba trăm năm mươi hai nghìn một trăm hai mươi mốt.

c) Số 20 000 430 đọc là : Hai mươi triệu không nghìn bốn trăm ba mươi

d) Số "chín mươi mốt triệu sáu trăm mười hai nghìn tám trăm mười lăm" viết là : 91 612 815

e) Số "tám trăm ba mươi tư triệu chín trăm nghìn" viết là : 834 900 000.

Câu 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Số có chữ số 6 chỉ 6000 là :

A. 80 006                  B. 36 425

C. 460 035                D. 73 460

b) Số có chữ số 3 chỉ 30 000 là :

A. 27 230                  B. 21 300

C. 930 487                D. 53 000

Phương pháp giải:

a/ Tìm số có chữ số 6 nằm ở hàng nghìn.

b/ Tìm số có chữ số 3 nằm ở hàng chục nghìn.

Lời giải chi tiết:

a) Chọn B. 36 425.

b) Chọn C. 930 487.

Câu 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

Số liền trước của một số thì bé hơn số đó 1 đơn vị.

Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó một đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

- Xác định khoảng cách của hai số liên tiếp trong từng câu.

- Đếm xuôi các số theo khoảng cách vừa tìm được rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

a) Số gồm 14 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 4 chục, 1 đơn vị viết là : 14 762 541

b) Số gồm 3 triệu, 1 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 5 nghìn, 4 trăm, 1 chục, 3 đơn vị viết là : …………………………

c) Số gồm 900 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị viết là : ………………………

d) Số gồm 6 chục triệu, 3 triệu, 2 trăm nghìn, 1 chục nghìn, 0 trăm, 0 chục, 5 đơn vị viết là : …………………

Phương pháp giải:

Từ các chữ số của từng hàng, viết theo đúng thứ tự trái sang phải, các hàng còn thiếu thì thay thế bằng chữ số 0 để tạo thành số có sáu chữ số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

b) Số gồm 3 triệu, 1 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 5 nghìn, 4 trăm, 1 chục, 3 đơn vị viết là : 3 165 413

c) Số gồm 900 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị viết là : 900 762 704

d) Số gồm 6 chục triệu, 3 triệu, 2 trăm nghìn, 1 chục nghìn, 0 trăm, 0 chục, 5 đơn vị viết là : 63 210 005

Câu 7

Bảng dưới đây cho biết một vài số liệu về giáo dục phổ thông năm học 2016 – 2017.

 

 

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Số trường

15 052

10 155

2 391

Số học sinh

7 801 560

5 235 524

2 477 175

Số giáo viên

397 098

310 953

150 721

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Số trường Tiểu học là : ……………………………………………………….

b) Số học sinh Trung học phổ thông là : …………………………………………

c) Số giáo viên Trung học cơ sở là : ……………………………………………..

Phương pháp giải:

Đọc bảng số liệu rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Số trường Tiểu học là : 15 052

b) Số học sinh trung học phổ thông là : 2 477 175

c) Số giáo viên Trung học cơ sở là : 310 953.

Câu 8

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Viết cách đọc của số đã cho bằng cách đọc tới lớp tỉ.

Lời giải chi tiết:

Vui học

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Minh nói rằng giá trị của chữ số 5 trong số 217 589 321 gấp 10 lần giá trị của chữ số 5 trong 271 956 206. Theo em, bạn Minh nói có đúng không ? Giải thích tại sao ?

Phương pháp giải:

- Xác định số 5 nằm ở hàng nào trong hai số đã cho.

- Hai hàng liên tiếp thì hơn kém nhau 10 lần.

Lời giải chi tiết:

Bạn Minh nói đúng vì :

Giá trị của chữ số 5 trong số 217 589 321 là 500 000

Giá trị của chữ số 5 trong 271 956 206 là 50 000.

Mà 500 000 gấp 10 lần 50 000 nên Minh nói đúng

Quảng cáo
close