Tuần 12: Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu. Nhân với số có hai chữ số (trang 46)

Tính (theo mẫu). Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 513 x 4 + 513 x 6 b) 88 x 9 – 88 x 8 Phòng hội nghị có 3 dãy, mỗi dãy có 24 hàng ghế. Khi hội nghị diễn ra, chủ tọa yêu cầu mọi người ngồi ghế dồn lên phía trên thì mỗi dãy ngồi vừa đủ 18 hàng ghế. Hỏi phòng hội nghị còn lại bao nhiêu hàng ghế trống?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính (theo mẫu)

3 x (5 + 4) = ?

Cách 1

3 x (5 + 4) = 3 x 9

              = 27

Cách 2

3 x (5 + 4) = 3 x 5 + 3 x 4

         = 15 + 12

 = 27

a) 5 x (10 + 9)

Cách 1:                                                                       Cách 2:

……………………..                                                             …………………….

…………………….                                                              …………………….

                                                                                  ……………………..

b) 10 x (30 + 5)

Cách 1:                                                                       Cách 2:

……………………..                                                            …………………….

…………………….                                                             …………………….

                                                                                 ……………………..

Phương pháp giải:

- Cách 1: Tính giá trị trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2: Nhân số đã cho với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) 5 x (10 + 9)

Cách 1:                                                           Cách 2:

5 x (10 + 9) = 5 x 19                                    5 x (10 + 9) = 5 x 10 + 5 x 9

                    = 95                                                            = 50 + 45

                                                                                       = 95

b) 10 x (30 + 5)

Cách 1:                                                           Cách 2:

10 x (30 + 5) = 10 x 35                                10 x (30 + 5) = 10 x 30 + 10 x 5

                      = 350                                                         = 300 + 50

                                                                                        = 350

Bài 2

Tính (theo mẫu):

5 x (10 - 4) = ?

Cách 1

5 x (10 - 4) = 5 x 6

              = 30

Cách 2

5 x (10 - 4) = 5 x 10 - 5 x 4

         = 50 - 20

 = 30

a) 3 x (20 - 5)

Cách 1:                                                                       Cách 2:

……………………..                                                          …………………….

…………………….                                                           …………………….

                                                                               ……………………..

b) 20 x (40 - 1)

Cách 1:                                                                       Cách 2:

……………………..                                                            …………………….

…………………….                                                             …………………….

                                                                                 ……………………..

Phương pháp giải:

- Cách 1: Tính giá trị trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2: Nhân số đã cho với từng số hạng của hiệu rồi trừ các kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) 3 x (20 - 5)

Cách 1:                                                                       Cách 2:

3 x (20  - 5) = 3 x 15                                                3 x (20 - 5) = 3 x 20 – 3 x 5

                    = 45                                                                      = 60 – 15

                                                                                                = 45

b) 20 x (40 - 1)

Cách 1:                                                                       Cách 2:

20 x (40 - 1) = 20 x 39                                             20 x (40 - 1) = 20 x 40 – 20 x 1

                     = 780                                                                     = 800 – 20

                                                                                                   = 780

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 513 x 4 + 513 x 6                                     b) 88 x 9 – 88 x 8

……………………..                                               ……………………

……………………..                                               ……………………

……………………..                                                ……………………

Phương pháp giải:

Viết phép tính thành một số nhân với một tổng hoặc một số nhân một hiệu rồi tìm giá trị.

Lời giải chi tiết:

a) 513 x 4 + 513 x 6                                     b) 88 x 9 – 88 x 8

= 513 x (4 + 6)                                              = 88 x (9 – 8)

= 513 x 10                                                     = 88 x 1

= 5130                                                            = 88

Bài 4

Phòng hội nghị có 3 dãy, mỗi dãy có 24 hàng ghế. Khi hội nghị diễn ra, chủ tọa yêu cầu mọi người ngồi ghế dồn lên phía trên thì mỗi dãy ngồi vừa đủ 18 hàng ghế. Hỏi phòng hội nghị còn lại bao nhiêu hàng ghế trống?

Phương pháp giải:

- Tìm số hàng ghế còn trống của mỗi dãy.

- Tìm số hàng ghế còn trống của phòng hội nghị.

Lời giải chi tiết:

Mỗi dãy còn lại số hàng ghế trống là

24 – 18 = 6 (hàng ghế)

Phòng hội nghị còn lại số hàng ghế trống là

3 x 6 = 18 (hàng ghế)

Đáp số: 18 hàng ghế

Bài 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 987 x 23 + 987 x 77                                 b) 2928 x 69 – 1928 x 69

………………………                                               …………………………

………………………                                               …………………………

………………………                                                …………………………

Phương pháp giải:

Viết phép tính đã cho dưới dạng một số nhân với một tổng hoặc một hiệu rồi tìm giá trị.

Lời giải chi tiết:

a) 987 x 23 + 987 x 77                                b) 2928 x 69 – 1928 x 69

= 987 x (23 + 77)                                         = 69 x (2928 – 1928)

= 987 x 100                                                   = 69 x 1000

= 98 700                                                        = 69 000

Bài 6

Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu):

66 x 8 = (60 + 6) x 8

             = 60 x 8 + 6 x 8

      = 480 + 48

                            = 528

66 x 8 = (70 – 4) x 8

              = 70 x 8 – 4 x 8

       =  560 – 32

                             = 528

a) 232 x 4                                                      b) 608 x 4

……………………                                                 ………………………..

……………………                                                 ………………………..

……………………                                                  ………………………..

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng hoặc hiệu để tính nhanh giá trị của phép nhân.

Lời giải chi tiết:

a) 232 x 4                                                       b) 608 x 4

= (230 + 2) x 4                                              = (600 + 8) x 4

= 230 x 4 + 2 x 4                                           = 600 x 4 + 8 x 4

= 920 + 8                                                       = 2400 + 32

= 928                                                              = 2432

Bài 7

Đặt tính rồi tính:

36 x 43                                   123 x 25                                 245 x 34

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính theo thứ tự từ phải sáng trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 8

Mỗi bao gạo tẻ cân nặng 50 kg, mỗi bao gạo nếp cân nặng 30 kg. Một xe ô tô chở 25 bao gạo tẻ và 25 bao gạo nếp. Hỏi xe đó chở tất cả bao nhiêu tấn gạo ?

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng gạo tẻ mà xe đó chở được.

- Tìm khối lượng gạo nếp mà xe đó chở được.

- Tìm xe đó chở được tất cả bao nhiêu tấn gạo bằng cách tính tổng hai giá trị vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

 Xe ô tô chở được số ki-lô-gam gạo tẻ là:

50 x 25 = 1250 (kg)

Xe ô tô chở được số ki-lô-gam gạo nếp là:

30 x 25 = 750 (kg)

Xe đó chở được tất cả số tấn gạo là:

1250 + 750 = 2000 (kg) = 2 (tấn)

        Đáp số: 2 tấn.

Vui học

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Để chuẩn bị cho một buổi liên hoan, Trang chuẩn bị một số kẹo để chia cho các bạn. Biết rằng có 11 bạn nam và 9 bạn nữ, mỗi bạn nhận được 3 chiếc kẹo. Hỏi Trang cần chuẩn bị bao nhiêu chiếc kẹo ?

Trả lời: ……………………………………………………………………………………

Phương pháp giải:

Muốn tìm số chiếc kẹo mà Trang cần chuẩn bị thì em cần tìm:

- Số người được nhận kẹo.

- Lấy số người vừa tìm được nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Trang cần chuẩn bị số chiếc kẹo là:

(11 + 9) x 3 = 60 (chiếc kẹo)

Trả lời: Trang cần chuẩn bị 60 chiếc kẹo.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close