Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 - trang 26, 27 - Tuần 25 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 - Tiết 2. Tìm phân số của một số. Phép chia phân số - Tuần 25 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Câu 1. Tính:

\(\dfrac{4}{7}:\dfrac{3}{5} =  \ldots \)

\(\dfrac{5}{4}:\dfrac{7}{3} =  \ldots \)

\(\dfrac{1}{{20}}:\dfrac{1}{9} =  \ldots \)

Phương pháp: 

Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Cách giải: 

\(\dfrac{4}{7}:\dfrac{3}{5} = \dfrac{4}{7} \times \dfrac{5}{3} = \dfrac{{20}}{{21}}\);

\(\dfrac{5}{4}:\dfrac{7}{3} = \dfrac{5}{4} \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{{15}}{{28}}\);

\(\dfrac{1}{{20}}:\dfrac{1}{9} = \dfrac{1}{{20}} \times \dfrac{9}{1} = \dfrac{9}{{20}}\)

Câu 2. Tính rồi rút gọn:

a) \(\dfrac{5}{6}:\dfrac{3}{8} =  \ldots \)                  \(\dfrac{2}{5}:\dfrac{6}{{15}} =  \ldots \)  

b) \(\dfrac{8}{9}:\dfrac{4}{7} =  \ldots \)                  \(\dfrac{4}{{11}}:\dfrac{6}{{11}} =  \ldots \)

Phương pháp:

Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Cách giải: 

a)

\(\dfrac{5}{6}:\dfrac{3}{8} = \dfrac{5}{6} \times \dfrac{8}{3} = \dfrac{{5 \times 8}}{{6 \times 3}}\)\( = \dfrac{{5 \times 4 \times 2}}{{3 \times 2 \times 3}} = \dfrac{{20}}{9}\)

\(\dfrac{2}{5}:\dfrac{6}{{15}} = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{{15}}{6} = \dfrac{{2 \times 15}}{{5 \times 6}} \)\(= \dfrac{{2 \times 5 \times 3}}{{5 \times 2 \times 3}} = 1\) 

b)

\(\dfrac{8}{9}:\dfrac{4}{7} = \dfrac{8}{9} \times \dfrac{7}{4} = \dfrac{{8 \times 7}}{{9 \times 4}}\)\( = \dfrac{{4 \times 2 \times 7}}{{9 \times 4}} = \dfrac{{14}}{9}\)

\(\dfrac{4}{{11}}:\dfrac{6}{{11}} = \dfrac{4}{{11}} \times \dfrac{{11}}{6} = \dfrac{{4 \times 11}}{{11 \times 6}} =\)\( \dfrac{{2 \times 2 \times 11}}{{11 \times 2 \times 3}} = \dfrac{2}{3}\)

Câu 3. Anh Đức mua 4kg khoai gồm có cả khoai tím và khoai vàng, biết rằng số ki-lô-gam khoai tím bằng \(\dfrac{3}{4}\) số ki-lô-gam khoai. Hỏi anh Đức đã mua mấy ki-lô-gam khoai tím?

Phương pháp: 

- Muốn tìm số ki-lô-gam khoai tím ta lấy tổng số ki-lo-gam khoai nhân với \(\dfrac{3}{4}\).

Cách giải: 

Anh Đức đã mua số ki-lô-gam khoai tím là:

\(4 \times \dfrac{3}{4} = 3\,\,(kg)\)

           Đáp số: 3kg.

Câu 4. Biết rằng, khoảng \(\dfrac{3}{5}\) khối lượng cơ thể người là nước. Một người nặng 65kg, hỏi lượng nước trong cơ thể người đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp: 

Muốn tìm lượng nước trong cơ thể ta lấy khối lượng cơ thể nhân với \(\dfrac{3}{5}\).

Cách giải:

Khối lượng ước trong cơ thể người đó là :

            \(65 \times \dfrac{3}{5} = 39\) (kg)

                        Đáp số: 39kg.

Vui học: Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc có diện tích 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc cùng chung sống trên đất nước Việt Nam. Biết rằng là cờ hình chữ nhật đó có chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài.

Theo em chiều rộng và chiều dài của lá cờ có thể là bao nhiêu mét?......

Phương pháp: 

Phân tích số 54 thành tích của hai số tự nhiên. Cặp nào thỏa mãn số nhỏ bằng \(\dfrac{2}{3}\) số lớn thì cặp đó chính là số đo của chiều dài và chiều rộng.

Cách giải: 

Ta có:

\(\begin{array}{l}54 = 1 \times 54 = 54 \times 1\\\,\,\,\,\,\,\, = 2 \times 27 = 27 \times 2\\\,\,\,\,\,\,\, = 3 \times 18 = 18 \times 3\\\,\,\,\,\,\,\, = 6 \times 9 = 9 \times 6\end{array}\)

Lại có \(\dfrac{2}{3}\) của 9 là \(\dfrac{2}{3} \times 9 = 6\).

Do đó chiều dài của lá cờ là 9m và chiều rộng của lá cờ là 6m.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải