Trắc nghiệm Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match each word with its definition.

1. a heatwave

2. an earthquake

3. a flood

4. expect

5. warning

a. believing something will happen

b. telling somebody to advoid something bad that may happen in the future

c. extremely heavy rain can cause this happen

d. this happens when there is unusally hot weather

e. the violent shaking of the earh’s surface

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match each word with its definition.

1. a heatwave

2. an earthquake

3. a flood

4. expect

5. warning

a. believing something will happen

b. telling somebody to advoid something bad that may happen in the future

c. extremely heavy rain can cause this happen

d. this happens when there is unusally hot weather

e. the violent shaking of the earh’s surface

Đáp án

1. a heatwave

d. this happens when there is unusally hot weather

2. an earthquake

e. the violent shaking of the earh’s surface

3. a flood

c. extremely heavy rain can cause this happen

4. expect

a. believing something will happen

5. warning

b. telling somebody to advoid something bad that may happen in the future

Lời giải chi tiết :

1 – d

a heatwave: this happens when there is unusally hot weather

(sóng nhiệt: xảy ra khi thời tiết nóng bất thường)

2 – e

an earthquake: the violent shaking of the earh’s surface

(động đất: tình trạng rung lắc dữ dội của bề mặt trái đất)

3 – c

a flood: extremely heavy rain can cause this happen

(lũ: mưa cực lớn có thể khiến iều này xảy ra)

4 – a

expect: believing something will happen

(mong đợi: tin vào điều gì đó sẽ xảy ra)

5 – b

warning: telling somebody to advoid something bad that may happen in the future

(nói cho ai đó để họ tránh điều gì đó xấu có thể xảy ra trong tương lai)

close