Trắc nghiệm Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match each word with its definition.

1. a place such as a town or city in which a person is born and lives

2. to make animals move together in a group

3. a sport in which one team tries to push the other over the middle point

4. to remove anything off a plant or tree so as to take its flowers, fruit, etc.

5. a game in which players jump off the ground and over a rope while two people hold the rope

a. herd

b. pick

c. hometown

d. jump rope

d. tug of war 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match each word with its definition.

1. a place such as a town or city in which a person is born and lives

2. to make animals move together in a group

3. a sport in which one team tries to push the other over the middle point

4. to remove anything off a plant or tree so as to take its flowers, fruit, etc.

5. a game in which players jump off the ground and over a rope while two people hold the rope

a. herd

b. pick

c. hometown

d. jump rope

d. tug of war 

Đáp án

1. a place such as a town or city in which a person is born and lives

c. hometown

2. to make animals move together in a group

a. herd

3. a sport in which one team tries to push the other over the middle point

d. tug of war 

4. to remove anything off a plant or tree so as to take its flowers, fruit, etc.

b. pick

5. a game in which players jump off the ground and over a rope while two people hold the rope

d. jump rope

Lời giải chi tiết :

1 – c

a place such as a town or city in which a person is born and lives: hometown

(một nơi như là một thị trấn hay thành phố mà một người được sinh ra và lớn lên: quê hương)

2 – a

to make animals move together in a group: herd

(khiến cho động vật đi cùng nhau thành 1 nhóm: chăn, dắt)

3 – e

a sport in which one team tries to push the other over the middle point: tug of war

(một môn thể thao mà mỗi đội đều cố gắng kéo đội kia qua điểm ở giữa: kéo co)

4 – b

to remove anything off a plant or tree so as to take its flowers, fruit, etc: pick

(lấy thứ gì đó như hoa, quả khỏi cây của nó: hái)

5 – d

a game in which players jump off the ground and over a rope while two people hold the rope: jump rope (một trò chơi mà trong đó những người chơi nhảy trên mặt đất, qua một cái dây trong khi có 2 người khác giữ dây: nhảy dây)

close