Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 4 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

________ did the tsunami destroy? - Jack: The whole village.

Who

What

When

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Due to the road conditions, the authority warned people not to drive ______ flood water.

out

into

up

Câu 3 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find ONE mistake in the sentence.

How much 

damage

did

the

avalanche

caused?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

________ did the tsunami destroy? - Jack: The whole village.

Who

What

When

Đáp án

What

Lời giải chi tiết :

Who: hỏi thông tin về người

What: hỏi thông itn về sự vật, sự kiện...

When: hỏi về thời gian

What did the tsunami destroy? - The whole village.

(Cơn sóng thần đã phá huỷ gì? – Toàn bộ ngôi làng.)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Due to the road conditions, the authority warned people not to drive ______ flood water.

out

into

up

Đáp án

into

Lời giải chi tiết :

Due to the road conditions, the authority warned people not to drive into flood water.

(Vì tình trạng đường xá, chính quyền cảnh báo người dân không được lá xe trong nước lũ.)

Câu 3 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find ONE mistake in the sentence.

How much 

damage

did

the

avalanche

caused?

Đáp án

How much 

damage

did

the

avalanche

caused?

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Trong câu hỏi, khi đã có sự xuất hiện của trợ động từ thì động từ chính trong câu quay về dạng nguyên thể.

Sửa: How much damage did the avalanche cause?

(Vụ lở tuyết đã gây ra bao nhiêu thiệt hại vậy?)

close