Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 2 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  which

 • B

  chef  

 • C

  watch

 • D

  cheese

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  which

 • B

  chef  

 • C

  watch

 • D

  cheese

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

which /wɪtʃ/

chef  /ʃef/

watch /wɒtʃ/

cheese /tʃiːz/

Giải thích: Đáp án B có cách phát âm âm /ch/ là /ʃ/, khác với các phát âm của âm /ch/ trong các từ còn lại là /tʃ/.

close