Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  train

 • B

  play

 • C

  lake

 • D

  dance

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  lane

 • B

  sta

 • C

  train

 • D

  anyone 

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  railway

 • B

  sail

 • C

  many 

 • D

  safe 

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  start

 • B

  pave

 • C

  station

 • D

  came  

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  station 

 • B

  mistake

 • C

  lane

 • D

  many

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ready 

 • B

  break

 • C

  ahead

 • D

  dead

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  traffic 

 • B

  pavement

 • C

  plane

 • D

  station

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  freight

 • B

  vein

 • C

  ceiling

 • D

  neighbour

Câu 9 :

Choose the word whose main stress is different from the others. 

Câu 9.1
 • A.

  recently

 • B.

  usually

 • C.

  happily

 • D.

  exactly

Câu 9.2
 • A.

  easily

 • B.

  heavily

 • C.

  correctly

 • D.

  specially

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  train

 • B

  play

 • C

  lake

 • D

  dance

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

train:/treɪn/ 

play: /pleɪ/  

lake: /leɪk/ 

dance: /dɑːns/

Câu D phát âm là / ɑ/còn lại là /ei/

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  lane

 • B

  sta

 • C

  train

 • D

  anyone 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

lane: /leɪn/  

stay: /steɪ/      

train: /treɪn/  

anyone : /ˈeniwʌn/

Câu D phát âm là /e/ còn lại là /ei/

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  railway

 • B

  sail

 • C

  many 

 • D

  safe 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

railway: /ˈreɪlweɪ/

sail: /seɪl/

many: /ˈmeni/

safe: /seɪf/

Câu C phát âm /e/ còn lại là eɪ /

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  start

 • B

  pave

 • C

  station

 • D

  came  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

start:  /stɑːt/    

pave: /peɪv/    

station: /ˈsteɪʃn/    

 came: /keɪm/

Câu A phát âm là / ɑ /còn lại là / eɪ/

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  station 

 • B

  mistake

 • C

  lane

 • D

  many

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

station: /ˈsteɪʃn/      

mistake: /mɪˈsteɪk/  

 lane: /leɪn/      

 many: /ˈmeni/

Câu D phát âm là /e/ còn lại là /eɪ/

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ready 

 • B

  break

 • C

  ahead

 • D

  dead

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ea”

Lời giải chi tiết :

 ready: /ˈredi/  

 break: /breɪk/       

 ahead: /əˈhed/         

 dead: /ded/

Câu B phát âm là / eɪ/còn lại là /e/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  traffic 

 • B

  pavement

 • C

  plane

 • D

  station

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

 traffic: /ˈtræfɪk/   

 pavement: /ˈpeɪvmənt/       

 plane: /pleɪn/      

 station: /ˈsteɪʃn/

Câu A phát âm là / æ/còn lại là / eɪ/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  freight

 • B

  vein

 • C

  ceiling

 • D

  neighbour

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ei”

Lời giải chi tiết :

freight: /freɪt/       

vein: /veɪn/   

ceiling: /ˈsiːlɪŋ/        

 neighbour: /ˈneɪbə(r)/

Câu C phát âm là /i/ còn lại là / eɪ/

Câu 9 :

Choose the word whose main stress is different from the others. 

Câu 9.1
 • A.

  recently

 • B.

  usually

 • C.

  happily

 • D.

  exactly

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm trạng từ có đuôi -ly

Lời giải chi tiết :

recently /ˈriːsntli/

usually /ˈjuːʒuəli/

happily /ˈhæpɪli/

exactly /ɪɡˈzæktli/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Câu 9.2
 • A.

  easily

 • B.

  heavily

 • C.

  correctly

 • D.

  specially

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm trạng từ có đuôi -ly

Lời giải chi tiết :

easily /ˈiːzəli/

heavily /ˈhevɪli/

correctly /kəˈrektli/

specially /ˈspeʃəli/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

close