Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  maps  

 • B

  bags

 • C

  trucks  

 • D

  roofs

Câu 2 :

Choose the word that has a stress pattern pronounced differently from the others.

 • A

  knitting

 • B

  handball

 • C

  feather 

 • D

  machine

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  maps  

 • B

  bags

 • C

  trucks  

 • D

  roofs

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

maps /mæps/

bags /bæɡz/

trucks /trʌks/

roofs /ruːfs/

Giải thích: Đáp án B có phát âm âm đuôi /s/ là /z/, khác với các từ còn lại có phát âm là /s/.

Câu 2 :

Choose the word that has a stress pattern pronounced differently from the others.

 • A

  knitting

 • B

  handball

 • C

  feather 

 • D

  machine

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

knitting /ˈnɪt.ɪŋ/

handball /ˈhænd.bɔːl/

feather /ˈfeð.ər/

machine /məˈʃiːn/

Giải thích: Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

close