Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 4 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  month

 • B

   other           

 • C

  stomach  

 • D

  move

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  month

 • B

   other           

 • C

  stomach  

 • D

  move

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

month /mʌnθ/

other /ˈʌð.ər/

stomatch /ˈstʌm.ək/

move /muːv/

Giải thích: Đáp án D có phát âm âm /o/ là /uː/, khác với các từ còn lại có phát âm của âm này là /ʌ/.

close