Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I want to live in the city because it has so ________ facilities.

much

many

enough

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Mia loves jump rope. She _______ plays it when she finishes her homework.

never 

rarely 

usually

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

My younger brother prefers ______ outdoors.

play 

plays

to play

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I want to live in the city because it has so ________ facilities.

much

many

enough

Đáp án

many

Lời giải chi tiết :

Giải thích: “facilities” là danh từ đếm được nên đi cùng “many”.

I want to live in the city because it has so many facilities.

(Tôi muốn sống ở thành phố bởi vì ở đó có rất nhiều cơ sở vật chất.)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Mia loves jump rope. She _______ plays it when she finishes her homework.

never 

rarely 

usually

Đáp án

usually

Lời giải chi tiết :

never: không bao giờ

rarely: hiếm khi

usually: thường xuyên

Mia loves jump rope. She usually plays it when she finishes her homework.

(Mia thích nhảy dây. Cô ấy thường xuyên nhảy dây khi đã hoàn thành xong bài tập về nhà.)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

My younger brother prefers ______ outdoors.

play 

plays

to play

Đáp án

to play

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Cấu trúc với động từ chỉ sự yêu thích: prefer + to V/V-ing: thích …. hơn

My younger brother prefers to play outdoors.

(Em trai tôi thích chơi ngoài trời hơn.)

close