Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 7 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  machine

 • B

  if

 • C

  police

 • D

  pizza

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  magazine            

 • B

  side                         

 • C

  hide                      

 • D

  high 

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teaching             

 • B

  going                    

 • C

  equal                      

 • D

  eleven 

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  picture

 • B

  ticket

 • C

  litre

 • D

  cinema

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teach               

 • B

  heart 

 • C

  peach 

 • D

  team 

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  loved  

 • B

  liked

 • C

  wished  

 • D

  gripped

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bored

 • B

  amazed

 • C

  excited

 • D

  enjoyed   

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  reached 

 • B

  played

 • C

  worked  

 • D

  fixed

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  moved 

 • B

  looked

 • C

  missed  

 • D

  relaxed

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  lifted

 • B

  robbed

 • C

  changed

 • D

  mentioned    

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  loved

 • B

  walked

 • C

  travelled

 • D

  cried  

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  machine

 • B

  if

 • C

  police

 • D

  pizza

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

machine /məˈʃiːn/

if /ɪf/ 

police /pəˈliːs/

pizza /ˈpiːtsə/ 

Đáp án B phát âm là /ɪ / còn lại là /i:/.

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  magazine            

 • B

  side                         

 • C

  hide                      

 • D

  high 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Magazine: /ˌmæɡəˈziːn/

Side: /saɪd/

Hide: /haɪd/

High: /haɪ/ 

Đáp án A  phát âm là / i  / còn lại là /  /

Đáp án: A

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teaching             

 • B

  going                    

 • C

  equal                      

 • D

  eleven 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Teaching: /ˈtiːtʃɪŋ/

Going: /ˈɡəʊɪŋ/

Equal: /ˈiːkwəl/

Eleven: /ɪˈlevn/ 

Đáp án C  phát âm là / i  / còn lại là / ɪ /

Đáp án: C

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  picture

 • B

  ticket

 • C

  litre

 • D

  cinema

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

picture /ˈpɪktʃə(r)/

ticket /ˈtɪkɪt/

liter /ˈliːtə(r)/ 

cinema /ˈsɪnəmə/ 

Đáp án C  phát âm là /iː/ còn lại là /ɪ/.

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teach               

 • B

  heart 

 • C

  peach 

 • D

  team 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

 Giải thích:

Teach: /tiːtʃ/

Heart: /hɑːt/

Peach: /piːtʃ/

Team: /tiːm/ 

Đáp án B phát âm là /ɑ/ còn lại là /i:/

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  loved  

 • B

  liked

 • C

  wished  

 • D

  gripped

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phát âm là /t/ sau các âm: /p/, /k/, /f/, /s/, /sh/, /ch/, /gh/

Phát âm là /id/ sau âm /d/, /t/

Phát âm là /d/ sau âm: /b/, /g/, /v/, /d/, /th/, /z/, /g/, /dg/, /j/, /m/, /n/, /ng/, /l/ ,r/ và tất cả các nguyên âm

Lời giải chi tiết :

loved /lʌvd/

liked /laɪkt/

wished /wɪʃt/

gripped /ɡrɪpt/

Câu A đuôi –ed phát âm là /d/, còn lại phát âm là /t/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bored

 • B

  amazed

 • C

  excited

 • D

  enjoyed   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phát âm là /t/ sau các âm: /p/, /k/, /f/, /s/, /sh/, /ch/, /gh/

Phát âm là /id/ sau âm /d/, /t/

Phát âm là /d/ sau âm: /b/, /g/, /v/, /d/, /th/, /z/, /g/, /dg/, /j/, /m/, /n/, /ng/, /l/ ,r/ và tất cả các nguyên âm

Lời giải chi tiết :

bored /bɔːd/

amazed /əˈmeɪzd/

excited /ɪkˈsaɪtɪd/

enjoyed /ɪnˈdʒɔɪd/

Câu C đuôi –ed phát âm là /t/, còn lại phát âm là /d/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  reached 

 • B

  played

 • C

  worked  

 • D

  fixed

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phát âm là /t/ sau các âm: /p/, /k/, /f/, /s/, /sh/, /ch/, /gh/

Phát âm là /id/ sau âm /d/, /t/

Phát âm là /d/ sau âm: /b/, /g/, /v/, /d/, /th/, /z/, /g/, /dg/, /j/, /m/, /n/, /ng/, /l/ ,r/ và tất cả các nguyên âm

Lời giải chi tiết :

reached /riːtʃt/

played /pleɪd/

worked /wɜːkt/

fixed /fɪkst/

Câu B đuôi –ed phát âm là /d/, còn lại phát âm là /t/

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  moved 

 • B

  looked

 • C

  missed  

 • D

  relaxed

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phát âm là /t/ sau các âm: /p/, /k/, /f/, /s/, /sh/, /ch/, /gh/

Phát âm là /id/ sau âm /d/, /t/

Phát âm là /d/ sau âm: /b/, /g/, /v/, /d/, /th/, /z/, /g/, /dg/, /j/, /m/, /n/, /ng/, /l/ ,r/ và tất cả các nguyên âm

Lời giải chi tiết :

moved /muːvd/

looked /lʊkt/

missed /mɪst/

relaxed /rɪˈlækst/

Câu A đuôi –ed phát âm là /d/, còn lại phát âm là /t/

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  lifted

 • B

  robbed

 • C

  changed

 • D

  mentioned    

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phát âm là /t/ sau các âm: /p/, /k/, /f/, /s/, /sh/, /ch/, /gh/

Phát âm là /id/ sau âm /d/, /t/

Phát âm là /d/ sau âm: /b/, /g/, /v/, /d/, /th/, /z/, /g/, /dg/, /j/, /m/, /n/, /ng/, /l/ ,r/ và tất cả các nguyên âm

Lời giải chi tiết :

lifted /lɪftɪd/

robbed /rɒbd/

changed /tʃeɪndʒd/

mentioned /ˈmenʃnd/

Câu A đuôi –ed phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /d/

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  loved

 • B

  walked

 • C

  travelled

 • D

  cried  

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phát âm là /t/ sau các âm: /p/, /k/, /f/, /s/, /sh/, /ch/, /gh/

Phát âm là /id/ sau âm /d/, /t/

Phát âm là /d/ sau âm: /b/, /g/, /v/, /d/, /th/, /z/, /g/, /dg/, /j/, /m/, /n/, /ng/, /l/ ,r/ và tất cả các nguyên âm

Lời giải chi tiết :

loved /lʌvd/

walked /wɔːkt/

travelled /ˈtrævld/

cried /kraɪd/

Câu B đuôi –ed phát âm là /t/, còn lại phát âm là /d/

close