Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 1 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with correct form of the words in the brackets.

My mom likes

(read) novels, but my dad enjoys

 (watch) football on TV.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

The tonight’s movie  _______ at 9 p.m. on Channel 5.

start

is starting

starts

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with correct form of the words in the brackets.

My mom likes

(read) novels, but my dad enjoys

 (watch) football on TV.

Đáp án

My mom likes

(read) novels, but my dad enjoys

 (watch) football on TV.

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Cấu trúc với các động từ chỉ sự yêu thích:

like + V-ing/to V

enjoy + V-ing

My mom likes reading/to read novels, but my dad enjoys watching football on TV.

(Mẹ tôi thích đọc tiểu thuyết nhưng bố tôi lại thích xem bóng đá trên TV.)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

The tonight’s movie  _______ at 9 p.m. on Channel 5.

start

is starting

starts

Đáp án

starts

Lời giải chi tiết :

Nói về lịch trình đã có từ trước, ta dùng thì hiện tại đơn.  Cấu trúc câu khẳng định thì hiện tại đơn: S + V + O.

 “The tonight’s movie” là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít, ta thêm s vào sau động từ chính trong câu.

The tonight’s movie starts at 9 p.m. on Channel 5.

(Bộ phim tối nay bắt đầu lúc 9 giờ ở kênh 5.)

close