Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 3 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct forms of the verbs in the rackets.

If I

(have) time, I

(plant) some trees in my neighborhood.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences using "and" or "so that”.

We should take a bus often

we can help reduce the emission from personal vehicles.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct forms of the verbs in the rackets.

If I

(have) time, I

(plant) some trees in my neighborhood.

Đáp án

If I

(have) time, I

(plant) some trees in my neighborhood.

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Câu điều kiện loại 1 diễn tả khả năng có thể xảy ra ở hiện tại:

If + S + V + O (Hiện tại đơn), S + will + V nguyên thể (Tương lai đơn)

If I have time, I will plant some trees around my house.

(Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ trồng vài cái cây xung quanh nhà.)

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences using "and" or "so that”.

We should take a bus often

we can help reduce the emission from personal vehicles.

Đáp án

We should take a bus often

we can help reduce the emission from personal vehicles.

Lời giải chi tiết :

and: dùng để nối các vế câu mang quan hệ bổ sung cho nhau

so that: dùng để nối vế câu chỉ hành động với mục đích, kết quả của nó

We should take a bus often so that we can help reduce the emission from personal vehicles.

(Chúng ta nên đi xe buýt để có thể giúp giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ phương tiện cá nhân.)

close