Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 3 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  heart

 • B

  catch

 • C

  watch

 • D

  question

Câu 2 :

Choose the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  answer 

 • B

  become

 • C

  enter 

 • D

  carry 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  heart

 • B

  catch

 • C

  watch

 • D

  question

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

heart /hɑːt/

catch /kæ/

watch /wɒ/

question /ˈkwes.ən/

Phần dược gạch chân ở phương án A được phát âm /t/, các phương án còn lại đều có phát âm là /tʃ/.

Câu 2 :

Choose the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  answer 

 • B

  become

 • C

  enter 

 • D

  carry 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

answer /ˈɑːn.sər/

become /bɪˈkʌm/

enter /ˈen.tər/

carry /ˈkær.i/

Giải thích: Đáp án B có trọng tâm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại đều có âm tiết rơi vào âm thứ nhất.

close