Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer

My brother is very good at natural_______ subjects such as Chemistry and Physics.

 • A

  art

 • B

  science

 • C

  language

 • D

  craft

Câu 2 :

Simply speaking, ____ is the tools and machines that help to solve problems.

 • A

  technology 

 • B

  technological

 • C

  technique

 • D

  technical

Câu 3 :

Choose the best answer

The scientific method is a way to ask and answer scientific questions by making ____and doing experiments.

 • A

  funs

 • B

  jokes

 • C

  friends

 • D

  observations

Câu 4 :

Choose the best answer

While scientists study how nature works, engineers ____new things, such as Products, websites environments, and experiences.

 • A

  discover

 • B

  fix

 • C

  create

 • D

  design

Câu 5 :

Choose the best answer

In Science, you should repeat your___ several times to make sure that the first results weren’t just an accident.

 • A

  experiments

 • B

  works

 • C

  opinions

 • D

  habits

Câu 6 :

Chọn từ đồng nghĩa với từ được in đậm

Scientific progress brings us many conveniences and advanced machines, such as computers, automobiles, and so on.

 • A

  job

 • B

  achievement

 • C

  failure

 • D

  responsibility

Câu 7 :

Chọn từ đồng nghĩa với từ được in đậm

There are many benefits of technology in the classroom, especially as students are becoming increasingly digitally literate.

 • A

  advantages

 • B

  drawbacks

 • C

  negative points

 • D

  features

Câu 8 :

Choose the best answer

The_________ of penicillin is very useful because it has saved lots of lives.

 

 • A

  inventor

 • B

  invent

 • C

  invention

 • D

  inventive

Câu 9 :

Choose the best answer

________in Japan have found that human ageing may be able to delayed or even reversed.

 • A

  Research

 • B

  Researcher

 • C

  Researchers

 • D

  Researchable

Câu 10 :

Choose the best answer

Facebook was built on the _______________ of earlier social network sites like MySpace and Bebo.

 • A

  succeed

 • B

  success

 • C

  successfully

 • D

  successful

Câu 11 :

Choose the best answer

It is thought that driverless cars will transform the way we move ________cities in the future.

 • A

  ahead

 • B

  away

 • C

  around

 • D

  along

Câu 12 :

Choose the best answer

Little Pascal ___________ a mechanical calculator which could do additions or subtractions very quickly.

 • A

  invented

 • B

  found

 • C

  discovered

 • D

  found out

Câu 13 :

Choose the best answer

Robots save workers from ______________ dangerous tasks.

 • A

  making

 • B

  carrying

 • C

  having

 • D

  performing

Câu 14 :

Choose the best answer

Recent________ developments have made robots more user-friendly, and intelligent.

 • A

  scientific

 • B

  science

 • C

  scientist

 • D

  scientifically

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer

My brother is very good at natural_______ subjects such as Chemistry and Physics.

 • A

  art

 • B

  science

 • C

  language

 • D

  craft

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

art (n) nghệ thuật

science (n) khoa học

language (n) ngôn ngữ

craft (n) thủ công

Dựa vào ngữ cảnh của câu, đáp án science là phù hợp nhất

=> My brother is very good at natural science subjects such as Chemistry and Physics.

Tạm dịch: Em trai tôi rất giỏi các môn khoa học tự nhiên như Hóa học và Vật lý.

Câu 2 :

Simply speaking, ____ is the tools and machines that help to solve problems.

 • A

  technology 

 • B

  technological

 • C

  technique

 • D

  technical

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại

Lời giải chi tiết :

technology (n) công nghệ

technological (adj) thuộc về công nghệ

technique (n) kĩ thuật

technical (adj) thuộc về kỹ thuật

Vị trí cần điền trong câu là danh từ đứng làm chủ ngữ nên đáp án phù hợp nhất là technology

=> Simply speaking, technology is the tools and machines that help to solve problems.

Tạm dịch: Nói một cách đơn giản, công nghệ là những công cụ và máy móc giúp giải quyết vấn đề.

Câu 3 :

Choose the best answer

The scientific method is a way to ask and answer scientific questions by making ____and doing experiments.

 • A

  funs

 • B

  jokes

 • C

  friends

 • D

  observations

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

funs (n) niềm vui

jokes (n) trò đùa

friends (n) bạn bè

observations (n) sự quan sát

Dựa vào ngữ cảnh của câu, đáp án observations là phù hợp nhất. (make conversations: quan sát)

=> The scientific method is a way to ask and answer scientific questions by making observations and doing experiments.

Tạm dịch: Phương pháp khoa học là cách hỏi và trả lời các câu hỏi khoa học bằng cách quan sát và làm thí nghiệm.

Câu 4 :

Choose the best answer

While scientists study how nature works, engineers ____new things, such as Products, websites environments, and experiences.

 • A

  discover

 • B

  fix

 • C

  create

 • D

  design

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

discover (v) khám phá

fix (v) sửa chữa

create (v) sáng chế, sáng tạo

design (v) thiết kế

Dựa vào ngữ cảnh của câu, đáp án create là phù hợp nhất.

=> While scientists study how nature works, engineers create new things, such as Products, websites environments, and experiences.

Tạm dịch: Trong khi các nhà khoa học nghiên cứu cách thức hoạt động của tự nhiên, các kỹ sư tạo ra những thứ mới, chẳng hạn như Sản phẩm, môi trường trang web và trải nghiệm.

Câu 5 :

Choose the best answer

In Science, you should repeat your___ several times to make sure that the first results weren’t just an accident.

 • A

  experiments

 • B

  works

 • C

  opinions

 • D

  habits

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

experiments (n) thí nghiệm

works (n) công việc

opinions (n) ý kiến

habits (n) thói quen

Dựa vào ngữ cảnh của câu, đáp án experiments là phù hợp nhất.

=> In Science, you should repeat your experiments several times to make sure that the first results weren’t just an accident.

Tạm dịch: Trong Khoa học, bạn nên lặp lại các thí nghiệm của mình nhiều lần để đảm bảo rằng kết quả đầu tiên không chỉ là một sự tình cờ.

Câu 6 :

Chọn từ đồng nghĩa với từ được in đậm

Scientific progress brings us many conveniences and advanced machines, such as computers, automobiles, and so on.

 • A

  job

 • B

  achievement

 • C

  failure

 • D

  responsibility

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng (progress: tiến bộ)

Lời giải chi tiết :

job (n) công việc

achievement (n) thành tựu

failure (n) thất bại

responsibility (n) trách nhiệm

=> progress = achievement

Tạm dịch: Tiến bộ khoa học mang lại cho chúng ta nhiều tiện ích và máy móc tiên tiến như máy vi tính, ô tô, v.v.

Câu 7 :

Chọn từ đồng nghĩa với từ được in đậm

There are many benefits of technology in the classroom, especially as students are becoming increasingly digitally literate.

 • A

  advantages

 • B

  drawbacks

 • C

  negative points

 • D

  features

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng (benefit: lợi ích)

Lời giải chi tiết :

advantages (n) lợi ích

drawback (n) tác hại

negative points (n) điểm yếu

features (n) đặc điểm

=> benefits = advantages

Tạm dịch: Có rất nhiều lợi ích của công nghệ trong lớp học, đặc biệt là khi học sinh ngày càng trở nên biết chữ kỹ thuật số.

Câu 8 :

Choose the best answer

The_________ of penicillin is very useful because it has saved lots of lives.

 

 • A

  inventor

 • B

  invent

 • C

  invention

 • D

  inventive

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại

Lời giải chi tiết :

inverntor (n) nhà phát minh

invent (v) phát minh

inverntion (n) sự phát minh

inventive (adj) có tính sáng tạo

Vị trí cần điền là danh từ vì trước đó có mạo từ the

=> The invention of penicillin is very useful because it has saved lots of lives.

Tạm dịch: Việc phát minh ra penicillin rất hữu ích vì nó đã cứu sống rất nhiều người.

Câu 9 :

Choose the best answer

________in Japan have found that human ageing may be able to delayed or even reversed.

 • A

  Research

 • B

  Researcher

 • C

  Researchers

 • D

  Researchable

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại

Lời giải chi tiết :

Research (v) nghiên cứu

Researcher (n) nhà nghiên cứu

Researchers (n) những nhà nghiên cứu

Researchable (adj) có thể nghiên cứu

Vị trí cần điền là một danh từ số nhiều làm chủ ngữ vì phía sau động từ chia số nhiều “have found”

=> Researchers in Japan have found that human ageing may be able to delayed or even reversed.

Tạm dịch: Các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản đã phát hiện ra rằng quá trình lão hóa của con người có thể bị trì hoãn hoặc thậm chí đảo ngược.

Câu 10 :

Choose the best answer

Facebook was built on the _______________ of earlier social network sites like MySpace and Bebo.

 • A

  succeed

 • B

  success

 • C

  successfully

 • D

  successful

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại

Lời giải chi tiết :

succeed (v) thành công

success (n) sự thành công

successfully (adv) một cách thành công

successful (adj) thành công

Vị trí cần điền là một danh từ vì trước đó có mạo từ the

=> Facebook was built on the success of earlier social network sites like MySpace and Bebo.

Tạm dịch: Facebook được xây dựng dựa trên sự thành công của các trang mạng xã hội trước đó như MySpace và Bebo.

Câu 11 :

Choose the best answer

It is thought that driverless cars will transform the way we move ________cities in the future.

 • A

  ahead

 • B

  away

 • C

  around

 • D

  along

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: giới từ

Lời giải chi tiết :

move ahead (v) tiến lên, đi lên

move away (v) đi khỏi

move around (v) đi xugn quanh

move along (v) đi dọc

Dựa vào ngữ cảnh câu, ta thấy đáp án move around là phù hợp nhất

=> It is thought that driverless cars will transform the way we move around cities in the future.

Tạm dịch: Người ta cho rằng ô tô không người lái sẽ thay đổi cách chúng ta di chuyển quanh các thành phố trong tương lai.

Câu 12 :

Choose the best answer

Little Pascal ___________ a mechanical calculator which could do additions or subtractions very quickly.

 • A

  invented

 • B

  found

 • C

  discovered

 • D

  found out

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

invented (v) phát minh

found (v) tìm thấy

discovered (v) khám phá

found out (v) tìm kiếm

Dựa vào ngữ cảnh câu, ta thấy đáp án invented là phù hợp nhất

=> Little Pascal invented a mechanical calculator which could do additions or subtractions very quickly.

Tạm dịch: Pascal bé nhỏ đã phát minh ra một máy tính cơ học có thể thực hiện các phép tính cộng hoặc trừ rất nhanh chóng.

Câu 13 :

Choose the best answer

Robots save workers from ______________ dangerous tasks.

 • A

  making

 • B

  carrying

 • C

  having

 • D

  performing

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

making (v) làm

carrying (v) mang

having (v) có

performing (v) thực hiện

Dựa vào ngữ cảnh câu, ta thấy đáp án performing là phù hợp nhất

=> Robots save workers from performing dangerous tasks.

Tạm dịch: Robot cứu công nhân thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm.

Câu 14 :

Choose the best answer

Recent________ developments have made robots more user-friendly, and intelligent.

 • A

  scientific

 • B

  science

 • C

  scientist

 • D

  scientifically

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại

Lời giải chi tiết :

scientific (adj) thuộc về khoa học

science (n) khoa học

scientist (n) nhà khoa học

scientifically (adv) một cách khoa học

Vị trí cần điền là một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ phía sau

=> Recent scientific developments have made robots more user-friendly, and intelligent.

Tạm dịch: Những phát triển khoa học gần đây đã làm cho robot thân thiện và thông minh hơn.

close