Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 8 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Find the word whose main stress is different from the others.

Câu 1.1

Find the word whose main stress is different from the others.

 • A.

  happy

 • B.

  boring

 • C.

  helpful

 • D.

  alone

Câu 1.2

Find the word whose main stress is different from the others.

 • A.

  annoyed

 • B.

  curly

 • C.

  active

 • D.

  skillful

Câu 1.3

Find the word whose main stress is different from the others.

 • A.

  rainy

 • B.

  ashamed

 • C.

  hopeful

 • D.

  selfish

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. come                        

B. month                     

C. mother                    

D. open   

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. hope            

B. homework               

C. one             

D. post  

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. brother                     

B. Judo                        

C. going                      

D. rode  

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. photo                       

B. going                                  

C. brother                    

D. home   

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. post                         

B. sun                          

C. some           

D.  month  

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. come            

B. someone                             

C. brother                    

D. volleyball  

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Find the word whose main stress is different from the others.

Câu 1.1

Find the word whose main stress is different from the others.

 • A.

  happy

 • B.

  boring

 • C.

  helpful

 • D.

  alone

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

happy /ˈhæpi/ (adj): vui vẻ                 

boring /ˈbɔːrɪŋ/ (adj): nhàm chán                   

helpful /ˈhelpfl/ (adj): hay giúp đỡ người khác          

alone /əˈləʊn/ (adj): một mình

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 1.2

Find the word whose main stress is different from the others.

 • A.

  annoyed

 • B.

  curly

 • C.

  active

 • D.

  skillful

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

annoyed /əˈnɔɪd/ (adj): tức giận

curly /ˈkɜːli/ (adj): xoăn (tóc)

active /ˈæktɪv/ (adj): năng động

skillful /ˈskɪlfl/ (adj): khéo léo

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 1.3

Find the word whose main stress is different from the others.

 • A.

  rainy

 • B.

  ashamed

 • C.

  hopeful

 • D.

  selfish

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

rainy /ˈreɪni/ (adj): có mưa                

ashamed /əˈʃeɪmd/ (adj): xấu hổ

hopeful /ˈhəʊpfl/ (adj): đầy hi vọng   

selfish /ˈselfɪʃ/ (adj): ích kỉ

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. come                        

B. month                     

C. mother                    

D. open   

Đáp án

D. open   

Lời giải chi tiết :

Come: /kʌm/

Month: /mʌnθ/

Mother:  /ˈmʌðə(r)/

Open:  /ˈəʊpən/ 

Câu D phát âm là /əʊ/ còn lại là /ʌ/

Đáp án: D

 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. hope            

B. homework               

C. one             

D. post  

Đáp án

C. one             

Lời giải chi tiết :

Hope: /həʊp/

Homework: /ˈhəʊmwɜːk/

One:  /wʌn/

Post:  /pəʊst/ 

Câu C phát âm là /ʌ/ còn lại là /əʊ/

Đáp án: C

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. brother                     

B. Judo                        

C. going                      

D. rode  

Đáp án

A. brother                     

Lời giải chi tiết :

Brother:  /ˈbrʌðə(r)/

Judo: /ˈdʒuːdəʊ/

Going: /ˈɡəʊɪŋ/

 Rode: /rəʊd/ 

Câu A phát âm là /ʌ/ còn lại là /əʊ/

Đáp án: A 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. photo                       

B. going                                  

C. brother                    

D. home   

Đáp án

C. brother                    

Lời giải chi tiết :

 Photo: /ˈfəʊtəʊ/

 Going: /ˈɡəʊɪŋ/

Brother: /ˈbrʌðə(r)/

Home: /həʊm/ 

Câu C phát âm là /ʌ/ còn lại là /əʊ/

Đáp án: C

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. post                         

B. sun                          

C. some           

D.  month  

Đáp án

A. post                         

Lời giải chi tiết :

post /pəʊst/

sun /sʌn/

some /sʌm/

month /mʌnθ/ 

Câu A phát âm là /əʊ/ còn lại là /ʌ/.

Đáp án:  A

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. come            

B. someone                             

C. brother                    

D. volleyball  

Đáp án

D. volleyball  

Lời giải chi tiết :

Come:  /kʌm/

Someone: /ˈsʌmwʌn/

  Brother:  /ˈbrʌðə(r)/

Volleyball: /ˈvɒlibɔːl/

Câu D phát âm là /ɒ/ còn lại là /ʌ/

Đáp án: D

close