Trắc nghiệm Từ vựng Đơn vị đo lượng Tiếng Anh 7 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in each blank with the correct unit of measurement.

There are twelve

in a year.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in each blank with the correct unit of measurement.

There are twelve

in a year.

Đáp án

There are twelve

in a year.

Phương pháp giải :

Từ vựng: Đơn vị đo lường

Lời giải chi tiết :

month (n): tháng

There are twelve months in a year.

(Có 12 tháng trong 1 năm.)

close