Trắc nghiệm Ngữ pháp will & won't trong câu điều kiện loại 1 Tiếng Anh 7 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

If he________exercises, he________play soccer.

 • A

  doing/can

 • B

  does/could    

 • C

  does/can

 • D

  did/could

Câu 2 :

Choose the best answer.

We’ll get wet if we ______ out.

 • A

  go

 • B

  did go

 • C

  went

 • D

  had gone

Câu 3 :

Choose the best answer.

All the aquatic plants and animals will die if the factory _______ dumping poison into the lake.

 • A

  will keep         

 • B

  to keep

 • C

  kept

 • D

  keeps

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

If he________exercises, he________play soccer.

 • A

  doing/can

 • B

  does/could    

 • C

  does/can

 • D

  did/could

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp:

- Cấu trúc câu điều kiện loại 1: diễn tả giả định có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại đơn), S + can + V(nguyên thể)

Công thức: If S + V(s/es), S + can + V

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc câu điều kiện loại 1: diễn tả giả định có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại đơn), S + can + V(nguyên thể)

=> If he does exercises, he can play soccer.

Tạm dịch: Nếu anh ấy tập thể dục, anh ấy có thể chơi bóng đá.

Câu 2 :

Choose the best answer.

We’ll get wet if we ______ out.

 • A

  go

 • B

  did go

 • C

  went

 • D

  had gone

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Nhận thấy We’ll = We will là dấu hiệu của câu điều kiện loại I chỉ khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nên vế sau động từ cần chia theo cấu trúc của câu điều kiện loại I

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Chủ ngữ we => động từ giữ nguyên: go

=> We’ll get wet if we go out.

Tạm dịch: Chúng ta sẽ bị ướt nếu ra ngoài trời.

Câu 3 :

Choose the best answer.

All the aquatic plants and animals will die if the factory _______ dumping poison into the lake.

 • A

  will keep         

 • B

  to keep

 • C

  kept

 • D

  keeps

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy mệnh đề chính có dạng will+V_inf=> đây là câu điều kiện loại I (diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại) => sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại đơn), S+will+V_infi

=> All the aquatic plants and animals will die if the factory keeps dumping poison into the lake.

Tạm dịch: Tất cả các loài thực vật và động vật thủy sinh sẽ chết nếu nhà máy tiếp tục thải chất độc xuống hồ.

close