Trắc nghiệm Từ vựng Âm nhạc & nhạc cụ Tiếng Anh 7 Friends Plus

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

guitar

violin

puppet

drum

Đáp án của giáo viên lời giải hay

puppet

guitar

violin

drum

Lời giải chi tiết :

guitar: đàn ghi-ta

violin: đàn vi-ô-lông

puppet: con rối

drum: cái trống

Câu hỏi 2 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

song writing

painting

sculpture

concert

Đáp án của giáo viên lời giải hay

song writing

concert

painting

sculpture

Lời giải chi tiết :

song writing: viết nhạc

painting: bức tranh

sculpture: tượng điêu khắc

concert: buổi hòa nhạc

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer.

Trinh Cong Son is one of the most famous ____ in Vietnam.

 • A

  actors

 • B

  singers

 • C

  writers

 • D

  musicians

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

actor (n): diễn viên

singer (n): ca sĩ

writer (n): nhà văn

musician (n): nhạc sỹ

Lời giải chi tiết :

actor (n): diễn viên

singer (n): ca sĩ

writer (n): nhà văn

musician (n): nhạc sỹ

=> Trinh Cong Son is one of the most famous musicians in Vietnam.

Tạm dịch: Trịnh Công Sơn là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer.

Trumpet and trombone are brass _____.

 • A

  furniture

 • B

  paintings

 • C

  instruments

 • D

  machine

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

furniture (n): đồ gia dụng

painting (n): tranh

instrument (n): nhạc cụ

machine (n): máy móc

 

Lời giải chi tiết :

furniture (n): đồ gia dụng

painting (n): tranh

instrument (n): nhạc cụ

machine (n): máy móc

=> Trumpet and trombone are brass instruments.

Tạm dịch: Trumpet và trombone là những nhạc cụ bằng đồng.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer.

Music adds joyfulness to the atmosphere of a(n) _____.

 • A

  exam

 • B

  festival

 • C

  funeral

 • D

  parade

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

exam (n): kỳ thi

festival (n): lễ hội

funeral (n): lễ tang

parade (n): cuộc diễu hành, cuộc diễu binh

=> Music adds joyfulness to the atmosphere of a festival.

Tạm dịch: Âm nhạc làm tăng thêm niềm vui cho không khí của một lễ hội.

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer.

______ is traditional music from a particular country, region, or community.

 • A

  Folk music

 • B

  Country music

 • C

  Rock music

 • D

  Classical music

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

folk music: nhạc dân ca

country music: nhạc đồng quê

rock music: nhạc rock

classical music: nhạc cổ điển

Lời giải chi tiết :

folk music: nhạc dân ca

country music: nhạc đồng quê

rock music: nhạc rock

classical music: nhạc cổ điển

=> Folk music is traditional music from a particular country, region, or community.

Tạm dịch: Nhạc dân ca là âm nhạc truyền thống từ một quốc gia, một khu vực hoặc một cộng đồng.

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer.

Mozart was one of the most famous ______ of classical music.

 • A

  makers

 • B

  workers

 • C

  composers

 • D

  actors

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

maker (n): người làm ra, người sáng tạo

worker (n): công nhân

composer (n): nhà soạn nhạc

actor (n): diễn viên

Lời giải chi tiết :

maker (n): người làm ra, người sáng tạo

worker (n): công nhân

composer (n): nhà soạn nhạc

actor (n): diễn viên

=> Mozart was one of the most famous composers of classical music.

Tạm dịch: Mozart là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của âm nhạc cổ điển.

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer.

Robbie William was in a _____ called Take That before he became a solo artist.

 • A

  team

 • B

  group

 • C

  band

 • D

  community

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

team (n): nhóm

group (n): nhóm

band (n): ban nhạc

community (n): cộng đồng

Lời giải chi tiết :

team (n): nhóm

group (n): nhóm

band (n): ban nhạc

community (n): cộng đồng

=> Robbie William was in a band called Take That before he became a solo artist.

Tạm dịch: Robbie William đã ở trong một ban nhạc tên là Take That trước khi anh trở thành một nghệ sĩ solo.

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer.

Their songs continue to enjoy widespread _____ among teenagers.

 • A

  entertainment

 • B

  joyfulness

 • C

  fame

 • D

  popularity

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

entertainment (n): giải trí

joyfulness (n): sự vui mừng

fame (n): sự nổi tiếng

popularity (n): tính đại chúng, tính phổ biến

Lời giải chi tiết :

entertainment (n): giải trí

joyfulness (n): sự vui mừng

fame (n): sự nổi tiếng

popularity (n): tính đại chúng, tính phổ biến

=> Their songs continue to enjoy widespread popularity among teenagers.

Tạm dịch: Những bài hát của họ tiếp tục được yêu thích rộng rãi trong giới trẻ.

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer.

Music _____ an important role in human beings emotional life.

 • A

  has

 • B

  plays

 • C

  gets

 • D

  starts

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cụm từ: play an important role: đóng một vai trò quan trọng

Lời giải chi tiết :

play an important role: đóng một vai trò quan trọng

=> Music plays an important role in human beings emotional life.

Tạm dịch: Âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tình cảm của con người.

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

She has bought different kinds of

instruments. (MUSIC)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She has bought different kinds of

instruments. (MUSIC)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau giới từ “of” và đứng trước danh từ “instruments” nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng sau giới từ “of” và đứng trước danh từ “instruments” nên phải là một tính từ

music => musical

=> She has bought different kinds of musical instruments

Tạm dịch: Cô ấy đã mua nhiều loại nhạc cụ khác nhau

Đáp án: musical

close