Trắc nghiệm Từ vựng Âm nhạc & nhạc cụ Tiếng Anh 7 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

guitar

violin

puppet

drum

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

song writing

painting

sculpture

concert

Câu 3 :

Choose the best answer.

Trinh Cong Son is one of the most famous ____ in Vietnam.

 • A

  actors

 • B

  singers

 • C

  writers

 • D

  musicians

Câu 4 :

Choose the best answer.

Trumpet and trombone are brass _____.

 • A

  furniture

 • B

  paintings

 • C

  instruments

 • D

  machine

Câu 5 :

Choose the best answer.

Music adds joyfulness to the atmosphere of a(n) _____.

 • A

  exam

 • B

  festival

 • C

  funeral

 • D

  parade

Câu 6 :

Choose the best answer.

______ is traditional music from a particular country, region, or community.

 • A

  Folk music

 • B

  Country music

 • C

  Rock music

 • D

  Classical music

Câu 7 :

Choose the best answer.

Mozart was one of the most famous ______ of classical music.

 • A

  makers

 • B

  workers

 • C

  composers

 • D

  actors

Câu 8 :

Choose the best answer.

Robbie William was in a _____ called Take That before he became a solo artist.

 • A

  team

 • B

  group

 • C

  band

 • D

  community

Câu 9 :

Choose the best answer.

Their songs continue to enjoy widespread _____ among teenagers.

 • A

  entertainment

 • B

  joyfulness

 • C

  fame

 • D

  popularity

Câu 10 :

Choose the best answer.

Music _____ an important role in human beings emotional life.

 • A

  has

 • B

  plays

 • C

  gets

 • D

  starts

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

She has bought different kinds of

instruments. (MUSIC)

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

guitar

violin

puppet

drum

Đáp án

puppet

guitar

violin

drum

Lời giải chi tiết :

guitar: đàn ghi-ta

violin: đàn vi-ô-lông

puppet: con rối

drum: cái trống

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

song writing

painting

sculpture

concert

Đáp án

song writing

concert

painting

sculpture

Lời giải chi tiết :

song writing: viết nhạc

painting: bức tranh

sculpture: tượng điêu khắc

concert: buổi hòa nhạc

Câu 3 :

Choose the best answer.

Trinh Cong Son is one of the most famous ____ in Vietnam.

 • A

  actors

 • B

  singers

 • C

  writers

 • D

  musicians

Đáp án : D

Phương pháp giải :

actor (n): diễn viên

singer (n): ca sĩ

writer (n): nhà văn

musician (n): nhạc sỹ

Lời giải chi tiết :

actor (n): diễn viên

singer (n): ca sĩ

writer (n): nhà văn

musician (n): nhạc sỹ

=> Trinh Cong Son is one of the most famous musicians in Vietnam.

Tạm dịch: Trịnh Công Sơn là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam.

Câu 4 :

Choose the best answer.

Trumpet and trombone are brass _____.

 • A

  furniture

 • B

  paintings

 • C

  instruments

 • D

  machine

Đáp án : C

Phương pháp giải :

furniture (n): đồ gia dụng

painting (n): tranh

instrument (n): nhạc cụ

machine (n): máy móc

 

Lời giải chi tiết :

furniture (n): đồ gia dụng

painting (n): tranh

instrument (n): nhạc cụ

machine (n): máy móc

=> Trumpet and trombone are brass instruments.

Tạm dịch: Trumpet và trombone là những nhạc cụ bằng đồng.

Câu 5 :

Choose the best answer.

Music adds joyfulness to the atmosphere of a(n) _____.

 • A

  exam

 • B

  festival

 • C

  funeral

 • D

  parade

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

exam (n): kỳ thi

festival (n): lễ hội

funeral (n): lễ tang

parade (n): cuộc diễu hành, cuộc diễu binh

=> Music adds joyfulness to the atmosphere of a festival.

Tạm dịch: Âm nhạc làm tăng thêm niềm vui cho không khí của một lễ hội.

Câu 6 :

Choose the best answer.

______ is traditional music from a particular country, region, or community.

 • A

  Folk music

 • B

  Country music

 • C

  Rock music

 • D

  Classical music

Đáp án : A

Phương pháp giải :

folk music: nhạc dân ca

country music: nhạc đồng quê

rock music: nhạc rock

classical music: nhạc cổ điển

Lời giải chi tiết :

folk music: nhạc dân ca

country music: nhạc đồng quê

rock music: nhạc rock

classical music: nhạc cổ điển

=> Folk music is traditional music from a particular country, region, or community.

Tạm dịch: Nhạc dân ca là âm nhạc truyền thống từ một quốc gia, một khu vực hoặc một cộng đồng.

Câu 7 :

Choose the best answer.

Mozart was one of the most famous ______ of classical music.

 • A

  makers

 • B

  workers

 • C

  composers

 • D

  actors

Đáp án : C

Phương pháp giải :

maker (n): người làm ra, người sáng tạo

worker (n): công nhân

composer (n): nhà soạn nhạc

actor (n): diễn viên

Lời giải chi tiết :

maker (n): người làm ra, người sáng tạo

worker (n): công nhân

composer (n): nhà soạn nhạc

actor (n): diễn viên

=> Mozart was one of the most famous composers of classical music.

Tạm dịch: Mozart là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của âm nhạc cổ điển.

Câu 8 :

Choose the best answer.

Robbie William was in a _____ called Take That before he became a solo artist.

 • A

  team

 • B

  group

 • C

  band

 • D

  community

Đáp án : C

Phương pháp giải :

team (n): nhóm

group (n): nhóm

band (n): ban nhạc

community (n): cộng đồng

Lời giải chi tiết :

team (n): nhóm

group (n): nhóm

band (n): ban nhạc

community (n): cộng đồng

=> Robbie William was in a band called Take That before he became a solo artist.

Tạm dịch: Robbie William đã ở trong một ban nhạc tên là Take That trước khi anh trở thành một nghệ sĩ solo.

Câu 9 :

Choose the best answer.

Their songs continue to enjoy widespread _____ among teenagers.

 • A

  entertainment

 • B

  joyfulness

 • C

  fame

 • D

  popularity

Đáp án : D

Phương pháp giải :

entertainment (n): giải trí

joyfulness (n): sự vui mừng

fame (n): sự nổi tiếng

popularity (n): tính đại chúng, tính phổ biến

Lời giải chi tiết :

entertainment (n): giải trí

joyfulness (n): sự vui mừng

fame (n): sự nổi tiếng

popularity (n): tính đại chúng, tính phổ biến

=> Their songs continue to enjoy widespread popularity among teenagers.

Tạm dịch: Những bài hát của họ tiếp tục được yêu thích rộng rãi trong giới trẻ.

Câu 10 :

Choose the best answer.

Music _____ an important role in human beings emotional life.

 • A

  has

 • B

  plays

 • C

  gets

 • D

  starts

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cụm từ: play an important role: đóng một vai trò quan trọng

Lời giải chi tiết :

play an important role: đóng một vai trò quan trọng

=> Music plays an important role in human beings emotional life.

Tạm dịch: Âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tình cảm của con người.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

She has bought different kinds of

instruments. (MUSIC)

Đáp án

She has bought different kinds of

instruments. (MUSIC)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau giới từ “of” và đứng trước danh từ “instruments” nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng sau giới từ “of” và đứng trước danh từ “instruments” nên phải là một tính từ

music => musical

=> She has bought different kinds of musical instruments

Tạm dịch: Cô ấy đã mua nhiều loại nhạc cụ khác nhau

Đáp án: musical

close