Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu so sánh Tiếng Anh 7 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You're not a safe driver! You should drive _________.

A. careful

B. careless

C. more carefully

D. most carefully

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Let's take this road. It is ______way to the city.

A. the shortest

B. a shortest

C. the shorter

D. both A & B

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The last exhibition was not ______ this one. 

A. as interesting

B. so interesting than

C. so interesting as

D. more interesting

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You're not a safe driver! You should drive _________.

A. careful

B. careless

C. more carefully

D. most carefully

Đáp án

C. more carefully

Phương pháp giải :

Chỗ trống cần điền đứng sau động từ drive nên cần 1 trạng từ để bổ sung nghĩa cho động từ đó

Lời giải chi tiết :

Vị trí trống đứng sau động từ “drive” -> cần trạng từ -> loại A, B

Đối tượng so sánh chính là “you” -> sử dụng so sánh hơn -> loại C

=> You're not a safe driver! You should drive more carefully

Tạm dịch: Bạn không phải là một tài xế an toàn. Bạn nên lái xe cẩn thận hơn.

Đáp án C

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Let's take this road. It is ______way to the city.

A. the shortest

B. a shortest

C. the shorter

D. both A & B

Đáp án

A. the shortest

Phương pháp giải :

Cấu trúc so sánh nhất đối với tính từ ngắn: the + short adj-est 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc của so sánh nhất: the + short adj-est

Đáp án B và D loại do so sánh nhất cần mạo từ “the”. Đáp án C loại do sai công thức so sánh nhất

=> Let's take this road. It is the shortest way to the city.

Tạm dịch: Hãy đi đường này. Đó là con đường ngắn nhất tới thành phố.

Đáp án A

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The last exhibition was not ______ this one. 

A. as interesting

B. so interesting than

C. so interesting as

D. more interesting

Đáp án

C. so interesting as

Phương pháp giải :

so adj as = as adj as: so sánh ngang bằng

Lời giải chi tiết :

Đáp án A, B loại do sai công thức so sánh ngang bằng. Đáp án D loại do thiếu “than”

- Cấu trúc so + adj + as: cũng là 1 cấu trúc của so sánh ngang bằng

=> The last exhibition was not so interesting as this one.

Tạm dịch: Triển lãm lần trước không thú vị bằng lần này

Đáp án: C

close