Trắc nghiệm Từ vựng Công việc và kĩ năng Tiếng Anh 7 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Read the clues and write the words.

artist
champion
expert
genius
inventor
mathematician
professor
programmer
winner
1. The best person is a big competition is the ..... .
2. If you’re the first person in a race, you’re the ..... .
3. If you’re a very intelligent person like Einstein, you’re a ..... .
4. A painter is a type of ..... .
5. If you know a lot about one thing, you’re an ..... .
6. A ..... is very interested in numbers.
7. An important teacher at a university is a ..... .
8. A ..... writes computer programs.
9. An ..... is very creative and makes new things.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Read the clues and write the words.

artist
champion
expert
genius
inventor
mathematician
professor
programmer
winner
1. The best person is a big competition is the ..... .
2. If you’re the first person in a race, you’re the ..... .
3. If you’re a very intelligent person like Einstein, you’re a ..... .
4. A painter is a type of ..... .
5. If you know a lot about one thing, you’re an ..... .
6. A ..... is very interested in numbers.
7. An important teacher at a university is a ..... .
8. A ..... writes computer programs.
9. An ..... is very creative and makes new things.
Đáp án
artist
champion
expert
genius
inventor
mathematician
professor
programmer
winner
1. The best person is a big competition is the
champion
.
2. If you’re the first person in a race, you’re the
winner
.
3. If you’re a very intelligent person like Einstein, you’re a
genius
.
4. A painter is a type of
artist
.
5. If you know a lot about one thing, you’re an
expert
.
6. A
mathematician
is very interested in numbers.
7. An important teacher at a university is a
professor
.
8. A
programmer
writes computer programs.
9. An
inventor
is very creative and makes new things.
Phương pháp giải :

artist: họa sĩ  

champion: nhà vô địch          

expert: chuyên gia           

genius: thiên tài          

inventor: nhà sáng chế          

mathematician: nhà toán học     

professor: giáo sư

programmer: lập trình viên        

winner: người chiến thắng

Lời giải chi tiết :

1. The best person is a big competition is the champion.

(Người giỏi nhất trong một cuộc thi lớn là quán quân.)

2. If you’re the first person in a race, you’re the winner.

(Nếu bạn là người dẫn đầu trong cuộc đua, bạn là người chiến thắng.)

3. If you’re a very intelligent person like Einstein, you’re a genius!

(Nếu bạn là một người rất thông minh như Einstein, bạn là một thiên tài!)

4. A painter is a type of artist.

(Họa sĩ là một loại nghệ sĩ.)

5. If you know a lot about one thing, you’re an expert.

(Nếu bạn biết nhiều về một điều gì đó, bạn là một chuyên gia.)

6. A mathematician very interested in numbers.

(Một nhà toán học rất thích thú với các con số.)

7. An important teacher at a university is a professor.

(Một giáo viên quan trọng tại một trường đại học là một giáo sư.)

8. A programmer writes computer programs.

(Một lập trình viên viết các chương trình máy tính.)

9. An inventor is very creative and makes new things.

(Một nhà phát minh rất sáng tạo và tạo ra những điều mới.)

close