Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh 7 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer to fill in the blank.

He   _________German so well because he ________from Germany.

 • A

  is speaking/ comes

 • B

  is speaking/ coming

 • C

  speaks/ comes

 • D

  speaks/ is coming

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

We (have)_________ a party next Sunday. Would you like to come?

 • A

  are having

 • B

  have

 • C

  will have         

 • D

  had

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My sister   ________as a nurse for a big hospital.   

 • A

  working

 • B

  is working

 • C

  work

 • D

  works

Câu 4 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Tomorrow ________ Monday.

 • A

  was

 • B

  is being

 • C

  is

 • D

  will be

Câu 5 :

Choose the best answer to fill in the blank.

We usually _________books, _________to music or _______TV.

 • A

  is reading/listening/watching

 • B

  read/listen/watch

 • C

  read/listening/watching

 • D

  reading/ listening/watching

Câu 6 :

Choose the best answer to fill in the blank.

____________ you ______ TV? No, we _______.

 • A

  Are you watching/ are studying

 • B

  Do you watch/ study

 • C

  Do you watch/ are studying

 • D

  Are you watching/ study

Câu 7 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My daughter ________in Japan next month.

 • A

  studied

 • B

  is studying

 • C

  studies

 • D

  study

Câu 8 :

Choose the best answer to fill in the blank.

He ________ in his room.

 • A

  has always messed up

 • B

  is always messing up

 • C

  always messes up

 • D

  messes up always

Câu 9 :

Choose the best answer to fill in the blank.

At the moment, I ______ a book and my brother _____ TV.

 • A

  read/watches

 • B

  read/ watch

 • C

  am reading/ watching

 • D

  am reading/ is watching

Câu 10 :

Choose the best answer to fill in the blank.

It's 10 o'clock in the morning. Sarah ______ in her room. She ______ her homework.

 • A

  is/ is doing

 • B

  is/ doing

 • C

  is being/ is doing

 • D

  is/ does

Câu 11 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Now we ________ on the beach. The weather _____ great!

 • A

  are lying/ is

 • B

  lie/ is

 • C

  are lying/ is being

 • D

  lie/is being

Câu 12 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Don't forget to take your umbrella with you to London. You know it always ______ in England.

 • A

  raining

 • B

  rains

 • C

  rain

 • D

  is raining

Câu 13 :

Choose the best answer to fill in the blank.

She ________her dirty socks on the floor for me to pick up! Who _____ I am? Her maid?

 • A

  leaves / is she thinking

 • B

  leaves / does she think

 • C

  is always leaving/ is she thinking

 • D

  is always leaving/ does she think

Câu 14 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Now I _____the cooking while my sisters ________ piano.

 • A

  am doing/ is playing

 • B

  am doing/ are playing

 • C

  am doing/ plays

 • D

  do/ plays

Câu 15 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Margaret _____ to Dave’s party on Wednesday because she ______on holiday.

 • A

  isn’t going/ is

 • B

  doesn’t go/ is

 • C

  going / is

 • D

  isn’t going/ is being

Câu 16 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My brother _______in New York, he _______ in London.

 • A

  doesn’t live/ lives

 • B

  doesn’t live/ is living

 • C

  isn’t living/lives

 • D

  isn’t living/ is living

Câu 17 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Linda ______ to the bookshop now because she ______ to buy some books for her friends.

 • A

  is going/ wanting

 • B

  goes/ wants

 • C

  is going/ wants

 • D

  goes/is wanting

Câu 18 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Everyday, my father _______at 5.00 a.m, but today he ____ at 6.00 am.

 • A

  gets up/ is getting up

 • B

  is getting/is getting

 • C

  gets up/ gets up

 • D

  is getting up/ gets up

Câu 19 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My brothers_______ my clothes without asking me, which ______ me angry. 

 • A

  constantly borrow/ make

 • B

  are constantly borrowing / make

 • C

  constantly borrow / makes

 • D

  are constantly borrowing / makes

Câu 20 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My son  _____ noise, so I ______ on my work at home.

 • A

  constantly makes/ don’t focus

 • B

  is constantly making/ don’t focus

 • C

  are constantly making/ don’t focus

 • D

  is constantly making/am not focusing

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer to fill in the blank.

He   _________German so well because he ________from Germany.

 • A

  is speaking/ comes

 • B

  is speaking/ coming

 • C

  speaks/ comes

 • D

  speaks/ is coming

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Giải thích:

- Câu diễn tả một sự việc thực tế, không có ý nhấn mạnh vào sự tiếp diễn của hành động nên ta cần sử dụng thì hiện tại đơn.

Lời giải chi tiết :

Câu chỉ sự việc ở hiện tại

Chủ ngữ “he” là số ít

Động từ “speak”  và “come” phải chia ở dạng số ít

=> He  speaks German so well because he comes from Germany.

Tạm dịch: Anh ấy nói tiếng Đức rất tốt bởi vì anh ấy từ Đức đến.

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

We (have)_________ a party next Sunday. Would you like to come?

 • A

  are having

 • B

  have

 • C

  will have         

 • D

  had

Đáp án : A

Phương pháp giải :

 - Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động mang nghĩa tương lai đã có kế hoạch trước, được dự trù trước.

Lời giải chi tiết :

 - Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động mang nghĩa tương lai đã có kế hoạch trước, được dự trù trước.

- Chủ ngữ “we” số nhiều => chia tobe số nhiều

=> We are having a party next Sunday. Would you like to come? 

Tạm dịch: Chủ nhật tuần tới chúng tôi tổ chức tiệc. Bạn đến tham gia nhé!

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My sister   ________as a nurse for a big hospital.   

 • A

  working

 • B

  is working

 • C

  work

 • D

  works

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Dùng thì hiện tại đơn để nói về một thực tế ở hiện tại: ai đó hiện tại làm nghề gì

Lời giải chi tiết :

- Dùng thì hiện tại đơn để nói về một thực tế ở hiện tại: ai đó hiện tại làm nghề gì

- Chủ ngữ “my sister” là số ít => chia động từ số ít

=> My sister works as a nurse for a big hospital.

Tạm dịch: Chị tôi làm y tá cho một bệnh viện lớn.

Câu 4 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Tomorrow ________ Monday.

 • A

  was

 • B

  is being

 • C

  is

 • D

  will be

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc thì HTĐ của động từ tobe:

Chủ ngữ + am/are/is (not) + bổ ngữ

Lời giải chi tiết :

- Câu chỉ một lịch trình, thời gian biểu chắc chắn=> dùng thì HTĐ

- Cấu trúc thì HTĐ của động từ tobe:

Chủ ngữ + am/are/is (not) + bổ ngữ

"Tomorrow" là danh từ không đếm được => dùng động từ tobe là "is"

=> Tomorrow is Monday.

Tạm dịch: Ngày mai không phải là Thứ hai.

Câu 5 :

Choose the best answer to fill in the blank.

We usually _________books, _________to music or _______TV.

 • A

  is reading/listening/watching

 • B

  read/listen/watch

 • C

  read/listening/watching

 • D

  reading/ listening/watching

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Dùng thì hiện tại đơn với trạng từ “usually” (thường thường) để diễn tả những hành động thường làm ở hiện tại.

- Chủ ngữ “we” là số nhiều => các động từ giữ nguyên không chia

Lời giải chi tiết :

- Dùng thì hiện tại đơn với trạng từ “usually” (thường thường) để diễn tả những hành động thường làm ở hiện tại.

- Chủ ngữ “we” là số nhiều => các động từ giữ nguyên không chia

=> We usually read books, listen to music or watch TV.

Tạm dịch: Chúng tôi thường đọc sách, nghe nhạc hoặc xem TV.

Câu 6 :

Choose the best answer to fill in the blank.

____________ you ______ TV? No, we _______.

 • A

  Are you watching/ are studying

 • B

  Do you watch/ study

 • C

  Do you watch/ are studying

 • D

  Are you watching/ study

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả các hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

Lời giải chi tiết :

- Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả các hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

- Chủ ngữ “you” , “we” là số số nhiều => chia tobe số nhiều

=> Are you watching TV? - No, we are studying.

Tạm dịch: Các bạn đang xem TV à? – Không, chúng tôi đang học bài.

Câu 7 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My daughter ________in Japan next month.

 • A

  studied

 • B

  is studying

 • C

  studies

 • D

  study

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động mang nghĩa tương lai đã có kế hoạch trước, được dự trù trước.

Lời giải chi tiết :

- Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động mang nghĩa tương lai đã có kế hoạch trước, được dự trù trước.

- Chủ ngữ “my daughter” số ít => chia tobe số ít

=> My daughter is studying in Japan next month.

Tạm dịch: Tháng tới con gái tôi sẽ đi học ở Nhật Bản.

Câu 8 :

Choose the best answer to fill in the blank.

He ________ in his room.

 • A

  has always messed up

 • B

  is always messing up

 • C

  always messes up

 • D

  messes up always

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “always” để diễn tả sự không hài lòng hay phàn nàn về việc gì 

Lời giải chi tiết :

- Dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “always” để diễn tả sự không hài lòng, bực mình hay phàn nàn về việc gì;

- Chủ ngữ “he” là số ít => chia tobe số ít

=> He is always messing up in his room.

Tạm dịch: Anh ta luôn làm căn phòng trở nên bừa bộn.

Câu 9 :

Choose the best answer to fill in the blank.

At the moment, I ______ a book and my brother _____ TV.

 • A

  read/watches

 • B

  read/ watch

 • C

  am reading/ watching

 • D

  am reading/ is watching

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Có trạng từ chỉ thời gian “at the moment” (ngay lúc này, bây giờ) => dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả 2 hành động đang xảy ra đồng thời tại thời điểm nói

Lời giải chi tiết :

- Có trạng từ chỉ thời gian “at the moment” (ngay lúc này, bây giờ) => dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả 2 hành động đang xảy ra đồng thời tại thời điểm nói.

=> At the moment, I am reading a book and my brother is watching TV.

Tạm dịch: Hiện tại, tôi đang đọc sách và anh tôi thì đang xem TV.

Câu 10 :

Choose the best answer to fill in the blank.

It's 10 o'clock in the morning. Sarah ______ in her room. She ______ her homework.

 • A

  is/ is doing

 • B

  is/ doing

 • C

  is being/ is doing

 • D

  is/ does

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Động từ “tobe” không chia ở hình thức tiếp diễn => chia ở thì hiện tại đơn để diễn tả một thực tế ở hiện tại.

- Vế sau dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói 

Lời giải chi tiết :

- Động từ “tobe” không chia ở hình thức tiếp diễn => chia ở thì hiện tại đơn để diễn tả một thực tế ở hiện tại.

- Vế sau dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói 

- Chủ ngữ "Sarah" số ít => chia tobe số ít

=> It's 10 o'clock in the morning. Sarah is in her room. She is doing her homework.

Tạm dịch: Bây giờ là 10 giờ sáng. Sarah đang ở trong phòng. Cô ấy đang làm bài tập về nhà.

Câu 11 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Now we ________ on the beach. The weather _____ great!

 • A

  are lying/ is

 • B

  lie/ is

 • C

  are lying/ is being

 • D

  lie/is being

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Câu trước dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “now” (bây giờ) để diễn tả hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.

- Câu sau đưa ra nhận xét, chỉ thực tế ở hiện tại => chia thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

- Câu trước dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “now” (bây giờ) để diễn tả hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.

- Câu sau đưa ra nhận xét, chỉ thực tế ở hiện tại => chia thì hiện tại đơn

- Chủ ngữ “we” là số nhiều => chia tobe số nhiều

- Chủ ngữ “the weather” là số ít => dùng tobe là "is"

=> Now we are lying on the beach. The weather is great!

Tạm dịch: Bây giờ chúng tôi đang nằm trên bãi biển. Thời tiết thì rất tuyệt vời!

Câu 12 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Don't forget to take your umbrella with you to London. You know it always ______ in England.

 • A

  raining

 • B

  rains

 • C

  rain

 • D

  is raining

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Câu trên diễn tả một sự thật, 1 sự việc mang tính chất lặp lại

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một sự thật, 1 sự việc mang tính chất lặp lại => chia động từ ở thì hiện tại đơn

Chủ ngữ là it => rains

=> Don't forget to take your umbrella with you to London. You know it always rains in England.

Tạm dịch: Đừng quên mang ô đến London. Bạn biết đấy trời rất hay mưa ở Anh.

Câu 13 :

Choose the best answer to fill in the blank.

She ________her dirty socks on the floor for me to pick up! Who _____ I am? Her maid?

 • A

  leaves / is she thinking

 • B

  leaves / does she think

 • C

  is always leaving/ is she thinking

 • D

  is always leaving/ does she think

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trạng từ “always” (luôn luôn) chỉ sự phàn nàn, bực mình => chia ở thì hiện tại tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Trạng từ “always” (luôn luôn) chỉ sự phàn nàn, bực mình => chia ở thì hiện tại tiếp diễn

Chủ ngữ “she” là số ít => is always leaving

Vế sau diễn tả sự việc ở hiện tại => chia ở thì hiện tại đơn

chủ ngữ là she nên động từ khuyết thiếu là does

=> She  is always leaving her dirty socks on the floor for me to pick up! Who does she think I am? Her maid?

Tạm dịch: Cô ấy luôn để những chiếc tất bẩn trên sàn nhà để tôi nhặt! Cô ấy nghĩ tôi là ai chứ? Người hầu của cô ấy à?

Câu 14 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Now I _____the cooking while my sisters ________ piano.

 • A

  am doing/ is playing

 • B

  am doing/ are playing

 • C

  am doing/ plays

 • D

  do/ plays

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Có trạng từ chỉ thời gian “now” (bây giờ) => dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả 2 hành động đang xảy ra đồng thời tại thời điểm nói.

Lời giải chi tiết :

- Có trạng từ chỉ thời gian “now” (bây giờ) => dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả 2 hành động đang xảy ra đồng thời tại thời điểm nói.

=> Now I am doing the cooking while my sisters are playing piano.

Tạm dịch: Hiện tại tôi đang nấu ăn trong khi các chị của tôi đang chơi đàn dương cầm.

Câu 15 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Margaret _____ to Dave’s party on Wednesday because she ______on holiday.

 • A

  isn’t going/ is

 • B

  doesn’t go/ is

 • C

  going / is

 • D

  isn’t going/ is being

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Câu diễn tả hành động đã được dự trù trước, có kế hoạch trước cho tương lai => dùng thì hiện tại tiếp diễn

- Động từ “be” không chia ở hình thức tiếp diễn nên chia ở thì hiện tại đơn.

Lời giải chi tiết :

- Có trạng từ chỉ thời gian trong tương lai “on Wednesday” (vào Thứ 4) => sử dụng thì tương lai đơn hoặc tương lai gần hoặc hiện tại tiếp diễn

- Câu diễn tả hành động đã được dự trù trước, có kế hoạch trước cho tương lai => dùng thì hiện tại tiếp diễn hoặc tương lai gần

- Động từ "go" không chia ở thì tương lai gần được nên bắt buộc thì động từ của câu phải là hiện tại tiếp diễn

- Động từ “be” không chia ở hình thức tiếp diễn nên chia ở thì hiện tại đơn.

=> Margaret isn't going to Dave’s party on Wednesday because she is on holiday.

Tạm dịch: Margaret sẽ không đến bữa tiệc của Dave vào hôm thứ Tư bởi vì cô ấy đang đi nghỉ mát.

Câu 16 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My brother _______in New York, he _______ in London.

 • A

  doesn’t live/ lives

 • B

  doesn’t live/ is living

 • C

  isn’t living/lives

 • D

  isn’t living/ is living

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Động từ "live" chia tiếp diễn để chỉ rằng ai đó tạm thời đang sống ở đâu đó thôi, còn nếu sống lâu dài ở nơi nào đó thì động từ "live" phải chia thì hiện tại đơn, nói về một thực tế ở hiện tại chứ không phải chỉ đang diễn ra tại thời điểm nói.

Lời giải chi tiết :

- Động từ "live" chia tiếp diễn để chỉ rằng ai đó tạm thời đang sống ở đâu đó thôi, còn nếu sống lâu dài ở nơi nào đó thì động từ "live" phải chia thì hiện tại đơn, nói về một thực tế ở hiện tại chứ không phải chỉ đang diễn ra tại thời điểm nói.

- Chủ ngữ “my brother” là số ít => chia động từ số ít

=> My brother doesn't live in New York, he lives in London.

Tạm dịch: Anh trai tôi không sống ở New York, anh ấy sống ở Luân Đôn.

Câu 17 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Linda ______ to the bookshop now because she ______ to buy some books for her friends.

 • A

  is going/ wanting

 • B

  goes/ wants

 • C

  is going/ wants

 • D

  goes/is wanting

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Có trạng từ chỉ thời gian “now” (bây giờ) => dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.

- Động từ “want” không chia ở hình thức tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

- Có trạng từ chỉ thời gian “now” (bây giờ) => dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.

- Động từ “want” không chia ở hình thức tiếp diễn, vế sau diễn tả một thực tế ở hiện tại là cô ấy muốn làm gì đó => chia thì hiện tại đơn

=>Linda is going to the bookshop now because she wants to buy some books for her friends.

Tạm dịch: Ngay bây giờ Linda đang đi đến hiệu sách bởi vì cô ấy muốn mua một ít sách cho của mình.  

Câu 18 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Everyday, my father _______at 5.00 a.m, but today he ____ at 6.00 am.

 • A

  gets up/ is getting up

 • B

  is getting/is getting

 • C

  gets up/ gets up

 • D

  is getting up/ gets up

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Vế trước diễn tả hành động lặp đi lặp lại hàng ngày như một thói quen (everyday) nhưng đột nhiên hôm nay lại khác thường (today) 

Lời giải chi tiết :

- Vế trước diễn tả hành động lặp đi lặp lại hàng ngày như một thói quen (everyday) nhưng đột nhiên hôm nay lại khác thường (today) => vế trước chia hiện tại đơn còn vế sau chia hiện tại tiếp diễn

=> Everyday, my father gets up at 5.00 a.m, but today he is getting up at 6.00 am.

Tạm dịch: Hàng ngày bố tôi hay thức dậy lúc 5 giờ sáng, nhưng hôm nay bố thức dậy lúc 6 giờ sáng.

Câu 19 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My brothers_______ my clothes without asking me, which ______ me angry. 

 • A

  constantly borrow/ make

 • B

  are constantly borrowing / make

 • C

  constantly borrow / makes

 • D

  are constantly borrowing / makes

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Vế trước dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “constantly” để diễn tả sự không hài lòng, bực mình hay phàn nàn về việc gì;

- Đại từ quan hệ “which” thay thế cho cả mệnh đề đứng trước, giữ vai trò làm chủ ngữ số ít

Lời giải chi tiết :

- Vế trước dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “constantly” để diễn tả sự không hài lòng, bực mình hay phàn nàn về việc gì;

- Chủ ngữ “my brothers” là số nhiều => chia tobe số nhiều

- Đại từ quan hệ “which” thay thế cho cả mệnh đề đứng trước, giữ vai trò làm chủ ngữ số ít, chỉ thực tế ở hiện tại nên động từ “make” chia số ít ở thì hiện tại đơn.

=> My brothers are constantly borrowing my clothes without asking me, which makes me angry.

Tạm dịch: Các em trai luôn mượn quần áo của tôi mà không xin phép, điều này làm tôi bực mình.

Câu 20 :

Choose the best answer to fill in the blank.

My son  _____ noise, so I ______ on my work at home.

 • A

  constantly makes/ don’t focus

 • B

  is constantly making/ don’t focus

 • C

  are constantly making/ don’t focus

 • D

  is constantly making/am not focusing

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Vế trước dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “constantly” để diễn tả sự không hài lòng, bực mình hay phàn nàn về việc gì;

- Chủ ngữ “my son” là số ít => chia tobe số ít

- Vế sau diễn tả sự việc, thực tế ở hiện tại => chia thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

- Vế trước dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “constantly” để diễn tả sự không hài lòng, bực mình hay phàn nàn về việc gì;

- Chủ ngữ “my son” là số ít => chia tobe số ít

- Vế sau diễn tả sự việc, thực tế ở hiện tại => chia thì hiện tại đơn

=> My son  is constantly making noise, so I don't focus on my work at home.

Tạm dịch: Con trai tôi liên tục làm ồn, vì vậy tôi không tập trung vào công việc ở nhà được.

close