Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì quá khứ đơn & quá khứ tiếp diễn Tiếng Anh 7 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

At 8 p.m yesterday, I (go)

out with my friends while my mother (cook)

dinner at home.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

At 8 p.m yesterday, I (go)

out with my friends while my mother (cook)

dinner at home.

Đáp án

At 8 p.m yesterday, I (go)

out with my friends while my mother (cook)

dinner at home.

Phương pháp giải :

Dấu hiệu: Cụm trạng từ "At 8 p.m yesterday” (vào lúc 8h tối qua) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn

Câu diễn tả hai hành động xảy ra song song trong quá khứ => Dùng thì quá khứ tiếp diễn

Công thức: while S was/were + V-ing, S was/were + V-ing

 

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: Cụm trạng từ "At 8 p.m yesterday” (vào lúc 8h tối qua) => Dùng thì quá khứ tiếp diễn

Câu diễn tả hai hành động xảy ra song song trong quá khứ => Dùng thì quá khứ tiếp diễn

Công thức: while S was/were + V-ing, S was/were + V-ing

=> At 8 p.m yesterday, I was going out with my friends while my mother was cooking dinner at home.

Tạm dịch: Vào lúc 8 giờ  tối qua, trong khi tôi đang đi ra ngoài cùng với bạn bè thì mẹ tôi đang nấu bữa tối ở nhà.

close