Trắc nghiệm Ngữ pháp V/ to V Tiếng Anh 7 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

I was very angry. My friend John refused _______me a lift as he had promised.

 • A

  give

 • B

  to give

 • C

  giving

 • D

  gave

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The Vietnamese authorities decided _______ files on “Don ca tai tu Nam bo” to UNESCO.

 • A

  to submitting

 • B

  to submit

 • C

  submitting

 • D

  submit

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Aguilera’s hit single “Genie in a Bottle” made her ______ a Grammy Award for Best New Artist.

 • A

  got

 • B

  getting

 • C

  to get

 • D

  get

Câu 4 :

Choose the best answer to fill in the blank.

As she drove past his house she noticed him ____away from home.

 • A

  running

 • B

  to run

 • C

  to running

 • D

  run

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

I was very angry. My friend John refused _______me a lift as he had promised.

 • A

  give

 • B

  to give

 • C

  giving

 • D

  gave

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ Ving

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: refuse + to V: từ chối làm gì

=> I was very angry. My friend John refused to give me a lift as he had promised.

Tạm dịch: Tôi đã rất tức giận. Bạn tôi, John đã từ chối nâng tôi lên như đã hứa.

Câu 2 :

Choose the best answer to fill in the blank.

The Vietnamese authorities decided _______ files on “Don ca tai tu Nam bo” to UNESCO.

 • A

  to submitting

 • B

  to submit

 • C

  submitting

 • D

  submit

Đáp án : B

Phương pháp giải :

decide to do something: quyết định làm gì đó

Lời giải chi tiết :

decide to do something: quyết định làm gì đó

=> The Vietnamese authorities decided to submit files on “Don ca tai tu Nam bo” to UNESCO.

Tạm dịch: Chính quyền Việt Nam đã quyết định nộp hồ sơ về “Đờn ca tài tử Nam bộ” cho UNESCO.

Câu 3 :

Choose the best answer to fill in the blank.

Aguilera’s hit single “Genie in a Bottle” made her ______ a Grammy Award for Best New Artist.

 • A

  got

 • B

  getting

 • C

  to get

 • D

  get

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc: make somebody do something: bắt/ khiến ai đó làm gì

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: make somebody do something: bắt/ khiến ai đó làm gì

=> Aguilera's hit single “Genie in a Bottle” made her get a Grammy Award for Best New Artist.

Tạm dịch: Đĩa đơn hit "Genie in a Bottle" của Aguilera khiến cô nhận được giải Grammy cho Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Câu 4 :

Choose the best answer to fill in the blank.

As she drove past his house she noticed him ____away from home.

 • A

  running

 • B

  to run

 • C

  to running

 • D

  run

Đáp án : A

Phương pháp giải :

notice + O + V: để ý thấy toàn bộ hành động, toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu đến cuối

notice + O + V-ing: để ý thấy việc gì đang diễn ra rồi chứ không rõ cả quá trình 

Lời giải chi tiết :

notice + O + V: để ý thấy toàn bộ hành động, toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu đến cuối

notice + O + V-ing: để ý thấy việc gì đang diễn ra rồi chứ không rõ cả quá trình 

Trong câu trên hành động của cô ấy chỉ là xảy ra trong thoáng chốc chứ không phải theo dõi cả quá trình

=> As she drove past his house she noticed him running away from home.

Tạm dịch: Khi cô ấy lái xe qua nhà anh ấy, cô để ý thấy anh đang chạy ra khỏi nhà.

close