Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

_____ against women and girls should be eliminated when government and people co-operate.

A. Equality

B. Discrimination

C. Dissatisfaction

D. Disbelief

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Gender discrimination cannot _____ people from doing a job of dream. 

A. enroll

B. prevent

C. address

D. insist

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

On the occasion of the International Women’s Day 2018, the Committee on the                   of Discrimination against Women (CEDAW) celebrates the adoption of its General Recommendation.

A. Eliminate        

B. Elimination    

C. Eliminating    

D. Eliminated

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

_____ against women and girls should be eliminated when government and people co-operate.

A. Equality

B. Discrimination

C. Dissatisfaction

D. Disbelief

Đáp án

B. Discrimination

Phương pháp giải :

Equality (n): bình đẳng

Discrimination (n): sự phân biệt 

Dissatisfaction (n): sự không hài lòng

Disbelief (n): sự hoài nghi

eliminate (v): loại bỏ

Lời giải chi tiết :

Equality (n): bình đẳng

Discrimination (n): sự phân biệt 

Dissatisfaction (n): sự không hài lòng

Disbelief (n): sự hoài nghi

=>Discrimination against women and girls should be eliminated when government and people co-operate.

Tạm dịch: Phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái nên được loại bỏ khi chính phủ và người dân hợp tác.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Gender discrimination cannot _____ people from doing a job of dream. 

A. enroll

B. prevent

C. address

D. insist

Đáp án

B. prevent

Phương pháp giải :

prevent sb from doing sth: ngăn cản ai làm việc gì

Lời giải chi tiết :

enroll (v): đăng ký                              

prevent (v): ngăn chặn                       

address(v): giải quyết                        

insist (v): nài nỉ

prevent sb from doing sth: ngăn cản ai làm việc gì

=>Gender discrimination cannot prevent people from doing a job of dream. 

Tạm dịch: Phân biệt đối xử về giới tính không thể ngăn cản mọi người làm công việc mơ ước.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

On the occasion of the International Women’s Day 2018, the Committee on the                   of Discrimination against Women (CEDAW) celebrates the adoption of its General Recommendation.

A. Eliminate        

B. Elimination    

C. Eliminating    

D. Eliminated

Đáp án

B. Elimination    

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền đứng sau mạo từ the nên cần một danh từ.

Lời giải chi tiết :

-Chỗ cần điền đứng sau mạo từ the nên cần một danh từ.

Eliminate (v): xóa bỏ (v-ing: eliminating), (v-ed: eliminated)

Elimination (n):  sự loại bỏ, xoá bỏ

=> On the occasion of the International Women’s Day 2018, the Committee on the elimination of Discrimination against Women (CEDAW) celebrates the adoption of its General Recommendation.

 

Tạm dịch : Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 2018, Ủy ban về xóa bỏ
Phân biệt đối xử với phụ nữ (viết tắt là CEDAW) kỷ niệm việc thông qua Khuyến nghị chung.

close