Trắc nghiệm Ngữ pháp Liên từ 'so/ because' Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however,  but, therefore, so)

 

He didn't attend the lesson,

he could not do his homework.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so) 

The rice is only 6000 dong per kilo,

we bought 10 kilos.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, so, therefore) 

Your son is heading to the trouble,

I think you should encourage him to learn harder.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (However, but, therefore, so) 

It was midnight,

they closed the restaurant and went home.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however,  but, therefore, so)

 

He didn't attend the lesson,

he could not do his homework.

Đáp án

He didn't attend the lesson,

he could not do his homework.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "so", không chọn "therefore"

=> He didn't attend the lesson, so he could not do his homework. 

Tạm dịch: Anh ấy không tham dự bài giảng, vì vậy anh ấy không thể làm bài tập về nhà.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so) 

The rice is only 6000 dong per kilo,

we bought 10 kilos.

Đáp án

The rice is only 6000 dong per kilo,

we bought 10 kilos.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "so", không chọn "therefore"

=>The rice is only 6000 dong per kilo, so we bought 10 kilos. 

Tạm dịch: Gạo chỉ có 6000 đồng 1 kg, vì vậy chúng tôi đã mua 10 kg.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, so, therefore) 

Your son is heading to the trouble,

I think you should encourage him to learn harder.

Đáp án

Your son is heading to the trouble,

I think you should encourage him to learn harder.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước nó là một dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "so", không chọn "therefore" 

=> Your son is heading to the trouble, so I think you should encourage him to learn harder. 

Tạm dịch: Con trai chị đang gặp khó khăn,vì vậy tôi nghĩ chị nên khuyến khích cháu học tập chăm chỉ hơn.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (However, but, therefore, so) 

It was midnight,

they closed the restaurant and went home.

Đáp án

It was midnight,

they closed the restaurant and went home.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước nó có dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "so", không chọn "therefore"

=>It was midnight, so they closed the restaurant and went home.

Tạm dịch: Giờ là nửa đêm, vì vậy mà họ đã đóng cửa hàng và đi ngủ.

close