Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu bị động thì quá khứ đơn Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Beethoven’s Fifth Symphony _______next weekend.

 • A

  is going to be performed

 • B

  has been performed

 • C

  will be performing

 • D

  will have performed

Câu 2 :

Choose the best answer.

I hate_______ personal questions by nearly acquainted friends.

 • A

  to be asking

 • B

  to be asked

 • C

  being asking

 • D

  of asking

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with the correct form of the verbs.

In the 2000s, the town

(rebuild) after the earthquake.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with the correct form of the verbs.

The swimming pool

(close) by the council because they thought it was unsafe for the children.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Beethoven’s Fifth Symphony _______next weekend.

 • A

  is going to be performed

 • B

  has been performed

 • C

  will be performing

 • D

  will have performed

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp:

next weekend: thì tương lai

Sử dụng cấu trúc câu bị động

Lời giải chi tiết :

perform (v): trình diễn

chủ ngữ là symphony (bản nhạc) thì phải được tác động vào chứ không thể tự gây ra hành động “perform” được nên sử dụng câu bị động => loại C,D vì sai cấu trúc bị động

Next weekend: sử dụng thì tương lai nên loại B (thì hiện tại hoàn thành)

=> Beethoven’s Fifth Symphony is going to be performed next weekend.

Tạm dịch: Bản nhạc thứ 5 của Beethoven sẽ được trình diễn vào tuần sau.

Câu 2 :

Choose the best answer.

I hate_______ personal questions by nearly acquainted friends.

 • A

  to be asking

 • B

  to be asked

 • C

  being asking

 • D

  of asking

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp:

hate + V-ing = hate + to V

Lời giải chi tiết :

hate + V-ing = hate + to V

ask (v): hỏi.

Theo ngữ nghĩa của câu thì phải là bị hỏi => chia bị động

Cấu trúc: hate + being Vp2 hoặc hate + to be Vp2

=> I hate to be asked personal questions by nearly acquainted friends.

Tạm dịch: Tôi ghét việc bị hỏi những câu hỏi cá nhân bởi những người bạn không thân thiết lắm.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with the correct form of the verbs.

In the 2000s, the town

(rebuild) after the earthquake.

Đáp án

In the 2000s, the town

(rebuild) after the earthquake.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn: in the 2000s (trong những năm 2000)

Cấu trúc bị động thì quá khứ đơn: S (số ít) + was + Ved/P2

In the 2000s, the town was rebuilt after the earthquake.

(Vào những năm 2000, thị trấn được xây dựng lại sau trận động đất.)

Đáp án: was rebuilt

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with the correct form of the verbs.

The swimming pool

(close) by the council because they thought it was unsafe for the children.

Đáp án

The swimming pool

(close) by the council because they thought it was unsafe for the children.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn: because they thought it was

Cấu trúc bị động thì quá khứ đơn: S (số ít) + was + Ved/P2

The swimming pool was closed by the council because they thought it was unsafe for the children.

(Hội đồng đã đóng cửa hồ bơi vì họ cho rằng nó không an toàn cho trẻ em.)

Đáp án: was closed

close