Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm của động từ có 2 âm tiết Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  social

 • B

  meter

 • C

  notice

 • D

  begin

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  social

 • B

  meter

 • C

  notice

 • D

  begin

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

social /ˈsəʊ.ʃəl/

meter /ˈmiː.tər/ 

notice /ˈnəʊ.tɪs/

begin /bɪˈɡɪn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

close