Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì hiện tại hoàn thành Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

He __________ her before.

 • A

  has never met

 • B

  never has met

 • C

  have never met

 • D

  never have met

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

He __________ her before.

 • A

  has never met

 • B

  never has met

 • C

  have never met

 • D

  never have met

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành: 

never (chưa từng)...before (trước đây)

Lời giải chi tiết :

Trong câu có trạng từ “never” (chưa bao giờ)

Công thức: S + have/has + never/just/already+ Ved/V3

He là chủ ngữ số ít nên sử dụng has

=> He has never met her before.

Tạm dịch: Trước đó, anh ấy chưa bao giờ gặp cô ấy.

close