Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu điều kiện loại 2 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of verbs in the brackets using Conditional sentence type 1 and 2.

Lisa would find the milk if she (look)

for it in the fridge.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Lisa would find the milk if she (look)

for it in the fridge.

Phương pháp giải :

Câu điều kiện loại 2

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Lời giải chi tiết :

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Đáp án: looked

=> Lisa would find the milk if she looked for it in the fridge.

Tạm dịch: Lisa sẽ tìm thấy sữa nếu cô ấy tìm nó trong tủ lạnh.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of verbs in the brackets using Conditional sentence type 1 and 2.

I (call)

the police if I were you.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I (call)

the police if I were you.

Phương pháp giải :

Câu điều kiện loại 2

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Lời giải chi tiết :

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Đáp án: would call

=> I would call the police if I were you.

Tạm dịch: Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu tôi là bạn.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of verbs in the brackets using Conditional sentence type 1 and 2.

You would hear my explanation if you (not talk)

so much.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

You would hear my explanation if you (not talk)

so much.

Phương pháp giải :

Câu điều kiện loại 2

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Lời giải chi tiết :

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Đáp án: did not talk

=> You would hear my explanation if you did not talk so much.

Tạm dịch: Bạn sẽ nghe được lời giải thích của tôi nếu bạn không nói nhiều như thế.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of verbs in the brackets using Conditional sentence type 1 and 2.

I would repair the roof myself if I (have)

a long ladder.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I would repair the roof myself if I (have)

a long ladder.

Phương pháp giải :

Câu điều kiện loại 2

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Lời giải chi tiết :

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Đáp án: had

=> I would repair the roof myself if I had a long ladder.

Tạm dịch: Tôi sẽ tự sửa chữa mái nhà nếu tôi có một chiếc thang dài.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of verbs in the brackets using Conditional sentence type 1 and 2.

If you spoke louder, your classmates (understand)

you.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

If you spoke louder, your classmates (understand)

you.

Phương pháp giải :

Câu điều kiện loại 2

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Lời giải chi tiết :

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Đáp án: would understand

=> If you spoke louder, your classmates would understand you.

Tạm dịch: Nếu bạn nói to hơn, bạn học của bạn sẽ hiểu bạn.

 

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

If I were you, I ______your partners.

apologize

apologized

will apologize

would apologize

Đáp án của giáo viên lời giải hay

would apologize

Phương pháp giải :

Câu điều kiện loại 2

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Lời giải chi tiết :

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

=> If I were you, I would apologize your partners.

Tạm dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ xin lỗi đối tác của bạn.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence.

I can’t decide what to do. What would you do if you ______ in my position?

are

have been

will be

were

Đáp án của giáo viên lời giải hay

were

Phương pháp giải :

Câu điều kiện loại 2

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

Lời giải chi tiết :

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

- Cấu trúc: If + S + V(simple past), S + could/ would/ might + V (bare infinitive)

=> I can't decide what to do. What would you do if you were in my position ?

Tạm dịch: Tôi không thể quyết định phải làm gì. Bạn sẽ làm gì nếu bạn ở vị trí của tôi?

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer.

If I________money, I________a new uniform.

 • A

  have/will buy

 • B

  has/will buy

 • C

  had/will buy

 • D

  had/would buy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Phương pháp:

- Cấu trúc câu điều kiện loại 2: diễn tả giả định trái ngược với thực tế ở hiện tại:

If + V(quá khứ đơn), S + would + V(nguyên thể)

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc câu điều kiện loại 2: diễn tả giả định trái ngược với thực tế ở hiện tại:

If + V(quá khứ đơn), S + would + V(nguyên thể)

=> If I had money, I would buy a new uniform.

Tạm dịch: Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua một bộ đồng phục mới. (Thực tế là giờ tôi không có tiền.)

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer.

If she ____ the truth, I think she’d never want to see you again.

 • A

  would know

 • B

  knows

 • C

  will know

 • D

  knew

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Phương pháp:

- Cấu trúc câu điều kiện loại 2: diễn tả giả định không thể xảy ra ở hiện tại:

If + V(quá khứ đơn), S + would + V(nguyên thể)

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc câu điều kiện loại 2: diễn tả giả định không thể xảy ra ở hiện tại:

If + V(quá khứ đơn), S + would + V(nguyên thể)

=> If she knew the truth, I think she’d never want to see you again.

Tạm dịch: Nếu cô ấy biết sự thật thì tôi nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ muốn gặp lại bạn. 

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer.

Do you think there would be less conflict in the world if all people ______ the same language?

 • A

  don’t speak

 • B

  spoke

 • C

  speak

 • D

  have spoken

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Phương pháp:

- Cấu trúc câu điều kiện loại 2: diễn tả giả định không thể xảy ra ở hiện tại:

If + V(quá khứ đơn), S + would + V(nguyên thể)

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc câu điều kiện loại 2: diễn tả giả định không thể xảy ra ở hiện tại:

If + V(quá khứ đơn), S + would + V(nguyên thể)

=> Do you think there would be less conflict in the world if all people spoke the same language?

Tạm dịch: Bạn có nghĩ rằng trên thế giới sẽ có ít xung đột hơn nếu như tất cả mọi người nói cùng một ngôn ngữ?

Câu hỏi 11 :

Choose the best answer.

Were he ten years younger, he _____ part in the voyage around the world.

 • A

  would take

 • B

  took

 • C

  will take

 • D

  takes

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Phương pháp:

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả hành động ngược với thực tế ở hiện tại.

- Cấu trúc: If + S + Ved, S + would + V(nguyên thể)

- Nếu ở vế "if" động từ chính là tobe thì dùng "were" cho tất cả các ngôi

- Trong trường hợp đảo ngữ với "were":

Cấu trúc: Were + S + ... , S + would + V(nguyên thể)

Lời giải chi tiết :

- Câu điều kiện loại 2 diễn tả hành động ngược với thực tế ở hiện tại.

- Cấu trúc: If + S + Ved, S + would + V(nguyên thể)

- Nếu ở vế "if" động từ chính là tobe thì dùng "were" cho tất cả các ngôi

- Trong trường hợp đảo ngữ với "were":

Cấu trúc: Were + S + ... , S + would + V(nguyên thể)

=> Were he ten years younger, he would take part in the voyage around the world

Tạm dịch: Nếu được trẻ lại 10 tuổi, ông ấy sẽ tham gia chuyến đi vòng quanh thế giới.

close