Trắc nghiệm Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

She's been suffering                 cancer for two years.

in

at

on

from

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Many experts believe that noise is the main cause of approximately half of all cases of ______ loss.

cognitive               

hearing                       

mental                     

visual

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Teachers and councilors work with ______  students to find out specific need.

disable

disabled

disability

disabilities

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Campus services are dedicated to finding the best ______ for each disabled student.

solutions

results

puzzles

processes

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in each with reduce, touch, make, drop, volunteer, take, donate, or stay.

• When you go sightseeing, don't 1)

the architecture or monuments. They're very old and you could damage them. Leave place as you found it for take the next visitor to enjoy and don't 2)

souvenirs home.


• And remember, by going on holiday closer to home, you can 3)

your carbon footprint.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

She's been suffering                 cancer for two years.

in

at

on

from

Đáp án

from

Lời giải chi tiết :

suffer from: trải qua, chịu đựng

She's been suffering from cancer for two years.

Tạm dịch: Cô ấy bị mắc bệnh ung thư khoảng 2 năm.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Many experts believe that noise is the main cause of approximately half of all cases of ______ loss.

cognitive               

hearing                       

mental                     

visual

Đáp án

hearing                       

Lời giải chi tiết :

cognitive (adj): nhận thức                             

hearing  (adj): nghe                                  

mental (adj): thuộc về thần kinh                  

visual (adj): thuộc về thị giác             

=> Many experts believe that noise is the main cause of approximately half of all cases of hearing loss.

Tạm dịch: Nhiều chuyên gia tin rằng tiếng ồn là nguyên nhân chính của khoảng một nửa của tất cả các trường hợp mất thính giác.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Teachers and councilors work with ______  students to find out specific need.

disable

disabled

disability

disabilities

Đáp án

disabled

Lời giải chi tiết :

disable (v): làm cho không có khả năng        

disabled (adj): bị khuyết tật   

disability (n): không có khả năng                  

disabilities(n): không có khả năng

=> Teachers and councilors work with disabled  students to find out specific need.

Tạm dịch: Giáo viên và ủy viên hội đồng làm việc với học sinh bị khuyết tật để tìm ra nhu cầu cụ thể

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Campus services are dedicated to finding the best ______ for each disabled student.

solutions

results

puzzles

processes

Đáp án

solutions

Lời giải chi tiết :

solutions (n): cách giải quyết                         

results  (n): kết quả     

puzzles (n): câu đố                                         

processes (n): quá trình

=> Campus services are dedicated to finding the best solutions for each disabled student.

Tạm dịch: Dịch vụ tại trường được dành riêng để tìm ra các giải pháp tốt nhất cho từng học sinh khuyết tật.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in each with reduce, touch, make, drop, volunteer, take, donate, or stay.

• When you go sightseeing, don't 1)

the architecture or monuments. They're very old and you could damage them. Leave place as you found it for take the next visitor to enjoy and don't 2)

souvenirs home.


• And remember, by going on holiday closer to home, you can 3)

your carbon footprint.

Đáp án

• When you go sightseeing, don't 1)

the architecture or monuments. They're very old and you could damage them. Leave place as you found it for take the next visitor to enjoy and don't 2)

souvenirs home.


• And remember, by going on holiday closer to home, you can 3)

your carbon footprint.

Phương pháp giải :

reduce (v): làm giảm

touch (v): sờ, chạm

drop (v): rơi, giảm

volunteer (v): làm tình nguyện

take (v): lấy, cầm, nắm, giữ

donate (v): ủng hộ, quyên góp

stay (v): ở lại

Lời giải chi tiết :

When you go sightseeing, don't 1) touch the architecture or monuments. They're very old and you could damage them. Leave place as you found it for take the next visitor to enjoy and don't 2) take  souvenirs home.

(Khi bạn đi tham quan, đừng chạm vào kiến trúc hoặc di tích. Chúng rất cũ và bạn có thể làm hỏng chúng. Để lại vị trí như bạn đã tìm thấy để đưa du khách tiếp theo thưởng thức và đừng mang đồ lưu niệm về nhà.)

And remember, by going on holiday closer to home, you can 3) reduce your carbon footprint.

(Và hãy nhớ rằng, bằng cách đi nghỉ gần nhà hơn, bạn có thể giảm lượng khí thải carbon của mình.)

close