Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm của danh từ ghép Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Find the word whose main stress is different from the others.

Câu 1.1

Find the word whose main stress is different from the others.

 • A

  classroom

 • B

  decade

 • C

  doorman

 • D

  greenhouse

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

classroom /ˈklɑːsruːm/ (n): lớp học

decade /dɪˈkeɪd/ (n): thập niên

doorman /ˈdɔːrmən/ (n): người gác cửa

greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ (n): nhà kính

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 1.2

Find the word whose main stress is different from the others.

 • A

  schoolyard

 • B

  playground

 • C

  cupboard

 • D

  cartoon

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

schoolyard /ˈskuːljɑːd/ (n): sân trường

playground /ˈpleɪɡraʊnd/ (n): sân chơi

cupboard /ˈkʌbəd/ (n): tủ chén/ bát

cartoon /kɑːˈtuːn/ (n): phim hoạt hình

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 1.3

Find the word whose main stress is different from the others.

 • A

  career

 • B

  typewriter

 • C

  dishwasher

 • D

  firefighter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

typewriter /ˈtaɪpraɪtər/ (n): máy đánh chữ

dishwasher /ˈdɪʃwɒʃə(r)/ (n): máy rửa bát

firefighter /ˈfaɪəfaɪtə(r)/ (n): lính cứu hỏa

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

close